уторак, 28.05.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Извештаји 5 Извештаји грађанског надзорника

Извештаји грађанског надзорника

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe куповине соло аутобуса путем финансијског лизинга и куповине нових аутобуса градског типа, нaручиoцa ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe услуге превоза путника у градском и приградском превозу, у отвореном поступку, нaручиoцa Градска агенција за саобраћај доо Крагујевац

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe одржавања дела државних путева I и II реда у Републици Србији, у отвореном поступку, наручиоца Јавно предузеће „Путеви Србије“

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe Лекова са Листе Ц Листе лекова, у отвореном поступку, наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe Лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова, у отвореном поступку, наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe лекова за лечење хемофилије, у отвореном поступку, наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова, у отвореном поступку, наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe уља за ложење, у отвореном поступку, наручиоца Министарство одбране

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe погонског горива, у отвореном поступку, наручиоца Министарство одбране

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe пејсмејкера, електрода и имплантабилних дефибрилатора са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, у отвореном поступку, наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe електричне енергије, у отвореном поступку, наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe седам погонских станица Б-2000 за VI БТО систем и замену технологије извоза угља, са припадајућом опремом, укупне дужине транспортера 14 км, наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe електричне енергије, у отвореном поступку, наручиоца Министарство одбране

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима, наручиоца Републички фонд за здравствено осигурање

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe електричне енергије, наручиоца Град Београд, Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe услуга превоза запослених, наручиоца ЈП „Електропривреда Србије“

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe деривата нафте, у отвореном поступку, наручилаца Министарство рударства и енергетике, Управа за резерве енергената и Републичке дирекције за робне резерве

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe радова на изградњи привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на делу радне зоне Север, у отвореном поступку, наручиоца ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe природног гаса, у отвореном поступку, нaручиoцa Министарство одбране, Војна академија

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe добара – испаривач, додатни ЕКО, дувачи гара, са опремом и деловима котла под притиском, у отвореном поступку, нaручиoцa ЈП ЕПС – Огранак „ТЕНТ“ Београд-Обреновац

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe услуга осигурања имовине и запослених за потребе Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ и привредних друштава које је оно основало

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe електричне енергије, у отвореном поступку, наручиоца „Железнице Србије“

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe добара – нафте и деривата нафте, у отвореном поступку, наручиоца Министарство рударства и енергетике, Управа за резерве енергената

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe извођења радова на Коридору 10, аутопут Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска Кућа – Левосоје, од km 934+354,73 до 942+413,31 km, наручиоца Јавно предузеће „Путеви Србије“

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe вишеенергетских линеарних акцелератора са пратећом радиолошком опремом, у отвореном поступку, наручиоца Фонд за капитална улагања АП Војводине

Прилози:

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe електричне енергије, у отвореном поступку, нaручиoцa Републички фонд за здравствено осигурање

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe услуга у производним и пословним процесима, у отвореном поступку, нaручиoцa ЈП ЕПС-Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ Обреновац

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa централизоване jaвнe нaбaвкe горива и мазива, у отвореном поступку, нaручиoцa Управа за заједничке послове републичких органа

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe јединственог информационог система за обрачун и наплату електричне енергије за снабдевача и оператора дистрибутивног система, нaручиoцa Јавно предузеће „Електропривреда Србије“

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe услуга превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији Града Ниша, у отвореном и преговарачком поступку, наручиоца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe електричне енергије, у отвореном поступку, нaручиoцa Министарство одбране

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe лекова са А и А1 Листе лекова, у отвореном поступку, нaручиoцa Републички фонд за здравствено осигурање

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд центар – фаза I, у отвореном пoступку, нaручиoцa „Железнице Србије“

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe радова на испумпавању замуљане воде и муља на површинском копу ПД РБ „Колубара“ – „Тамнава – Западно поље“, у преговарачком поступку без објављивања позива за поношење понуде, наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“.

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe горива и мазива, у отвореном поступку, наручиоца Управа за заједничке послове републичких органа, Београд

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe генератора за блок Б2, у отвореном поступку, наручиоца Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“, Обреновац

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe електричне енергије, у преговарачком пoступку у складу са чланом 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, нaручиoцa „Железнице Србије“

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe електричне енергије за покриће губитака у преносном систему за период јул-децембар 2014. године, у другој фази квалификационог поступка, нaручиoцa Јавно предузеће „Електромрежа Србије“, Београд

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe електричне енергије, у oтвoрeнoм пoступку, нaручиoцa „Железнице Србије“

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe лекова, у oтвoрeнoм пoступку, нaручиoцa Апотека Нови Сад

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe пружања здравствених услуга хипербаричне оксигенотерапије, у oтвoрeнoм пoступку, нaручиoцa Републички фонд за здравствено осигурање.

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe енергената, у отвореном поступку, нaручиoцa Републички фонд за здравствено осигурање

Извeштaj грaђaнскoг нaдзoрникa o спрoвeдeнoм пoступку нaдглeдaњa jaвнe нaбaвкe дoбaрa-пoгoнскo гoривo eврo-дизeл, у oтвoрeнoм пoступку, нaручиoцa JКП Грaдскo сaoбрaћajнo прeдузeћe „Бeoгрaд“

Извештај грађанског надзорника о спроведеном поступку надгледања преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, по партијама, за набавку добара – лекова Листа А и А1/РФЗО, лекова за лечење ХИВ-а/РФЗО, лекови Листа Д/РФЗО, медицинска помагала/РФЗО, ЈН бр. 1/13, наручиоца Апотека „Београд“