четвртак, 25.07.2024.

Остали прописи

 • Закон о раду
  („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013, 75/2014 , 13/2017 и 113/2017)
  Преузмите овде
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању
  („Службени гласник РС“, бр. 34/2003, 64/2004 – Одлука УС РС, 84/2004 – други закон,85/2005 (чл. 63-79. нису у пречишћеном тексту), 101/2005 – други закон, 63/2006 -Одлука УС РС, 5/2009 (чл. 3. није у пречишћеном тексту), 107/2009, 101/2010 (Прелазне одредбе нису у пречишћеном тексту), 93/2012, 62/2013, 108/2013,75/2014 (чл. 18-20. и 22. нису у пречишћеном тексту), 142/2014 и 73/2018 (чл. 40-54.нису у пречишћеном тексту). Види: Решење УС РС – 60/2011. Види: Решење УС РС- 7/2013)
  Преузмите овде
 • Закон о буџетском систему
  („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010 (чл. 42-44. нису у пречишћеномтексту), 101/2010, 101/2011 (чл. 21. није у пречишћеном тексту), 93/2012 (чл. 46-53. нису у пречишћеном тексту), 62/2013 (чл. 19. није у пречишћеном тексту),63/2013, 108/2013 (чл. 4-7. нису у пречишћеном тексту), 142/2014 (чл. 18, није упречишћеном тексту), 68/2015 – други закон, 103/2015 (чл. 16. и 17. нису упречишћеном тексту), 99/2016 (чл. 43. и 44. нису у пречишћеном тексту), 113/2017 (чл. 15-17. нису у пречишћеном тексту) и 95/2018)
  Преузмите овде
 • Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину
  („Службени гласник РС“, бр. 95/2018)
  Преузмите овде
 • Закон о државним службеницима
  („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005,64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 (чл. 55-63. нису у пречишћеном тексту),99/2014 (чл. 29-33. нису у пречишћеном тексту) и 94/2017 (чл 7-11. нису упречишћеном тексту) и 95/2018 (чл. 91-99. нису у пречишћеном тексту))
  Преузмите овде
 • Закон о платама државних службеника и намештеника
  („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006,101/2007, 99/2010, 108/2013 (чл. 2. и 3. нису у пречишћеном тексту), 99/2014 и 95/2018)
  Преузмите овде
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
  („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
  Преузмите овде
 • Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији
  („Службени гласник РС“, бр. 9/2014, 42/2014 -исправка и 54/2018)
  Преузмите овде
 • Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
  („Службени гласник РС“, бр. 117/2005, 108/2008, 109/2009 (чл. 8. није у пречишћеном тексту), 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015,102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019 и 4/2019)
  Преузмите овде
 • Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима,посебним организацијама и службама Владе
  („Службени гласник РС“, бр. 81/2007 (званични пречишћенитекст), 69/2008, 98/2012, 87/2013 и 2/2019)
  Преузмите овде
 • Уредба о oдређивању компетенција за рад државних службеника
  („Службени гласник РС“, бр. 4/2019)
  Преузмите овде
 • Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година
  („Службени гласник РС“, бр. 21 од 22. фебруара 2014, 18 од 15. марта 2019.)
  Преузмите овде
 • Уредба о припреми кадровског плана у државним органима
  („Службени гласник РС“, бр. 8/2006)
  Преузмите овде
 • Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима
  („Службени гласник РС“, бр. 2/2019)
  Преузмите овде
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе
  (Службени гласник РС, бр. 10/93, 14/93 – исправка, 67/2016 и 3/2017)
  Преузмите овде
 • Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем 
  („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016,46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018 и 14/2019)
  Преузмите овде
 • Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара – није у примени
  („Службени гласник РС“, број 111/15)
  Преузмите овде
 • Правилник о захтевима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке – у примени
  („Службени гласник РС”, број 10/22)
  Преузмите овде
 • Кодекс понашања државних службеника
  („Службени гласник РС“, број 29/08, 30/15, 20/18, 42/18 и 80/19)
  Преузмите овде