уторак, 28.05.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Прописи 5 Претходни подзаконски акти

Претходни подзаконски акти

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ДОНЕТИ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

 

ВЛАДА

 

 • Одлука о утврђивању списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 97/15)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 93/15)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 12/15)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Уредба о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 82/14 и 41/15)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС“, бр. 56/14)
  Преузмите овде / Преузмите овде / Општи речник набавки

 

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 • Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 83/15)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 41/19)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/15)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о измени и допуни Правилника о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС“, бр. 83/15)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка („Службени гласник РС“, бр. 29/13 и 83/15)-пречишћени текст
  Преузмите овде
 • Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, бр. 83/15)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о садржини одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца („Службени гласник РС“, бр. 83/15)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о измени и допуни Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 83/15)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени гласник РС“, бр. 77/14 и 83/15) – пречишћени текст
  Преузмите овде
 • Правилник о престанку важења Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке
  Преузмите овде
 • Правилник о грађанском надзорнику („Службени гласник РС“, бр. 29/13)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 29/13)
  Преузмите овде / Преузмите овде

 

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА

 

 • Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, бр. 75/13)
  Преузмите овде

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ПРЕ ИЗМЕНА ИЗ АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ – ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15)

 

 • Уредба о условима и начину спровођења поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа и утврђивању списка предмета јавне набавке („Сл. гласник РС“, бр. 110/13, 13/14)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Одлука о утврђивању списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Сл. гласник РС“, бр. 13/14)
  Преузмите овде
 • Правилник о садржини одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке („Сл. гласник РС“, бр. 44/2014)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, бр. 106/13)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 104/13)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (незванично пречишћени текст)
  Преузмите овде

 

Дана 29.03.2013. године, у „Службеном гласнику РС“ бр. 29/13, објављени су нови подзаконски акти које је донела Управа за јавне набавке, и који су ступили на снагу 01.04.2013. године:

 

 

Подзаконски акти које је донео министар финансија и привреде:

 

 • Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца („Службени гласник РС“, број 31/2013)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Службени гласник РС“, број 33/2013)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 33/2013)
  Преузмите овде / Преузмите овде
 • Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, бр. 75/13)
  Преузмите овде