уторак, 28.05.2024.

Подзаконски акти

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ДОНЕТИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(„Службени гласник РС“, бр. 91/19)

 

ВЛАДА
 • Одлука о утврђивању Списка наручилаца из члана 3. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 85/20) Преузмите овде
 • Уредба о јавним набавкама у области одбране и безбедности ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20) Преузмите овде 
 • Уредба о начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу („Службени гласник РС”, брoj 116/20) Преузмите овде

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 • Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 21/21) Преузмите овде
 • Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки – стављен ван снаге ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Правилник о поступку отварања понуда ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Правилник о мониторингу над применом прописа о јавним набавкама( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Правилник о утврђивању општег речника набавке ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20) Преузмите овде
 • Правилник о измени и допуни Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке   („Службени гласник РС“, бр. 21/21) Преузмите овде
 • Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу
  Регистра службеника за јавне набавке ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Упутство за коришћење Портала јавних набавки ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)   Преузмите овде
 • Упутство о измени Упутства за коришћење Портала јавних набавки ( „Службени гласник РС“, бр. 96/23) Преузмите овде
 • Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (ИИК) Преузмите овде
 • Упутство за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона Преузмите овде
 • Правилник о изменама Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке („Службени гласник РС”, бр. 115/23) Преузмите овде

 • Правилник о начину објављивања и врсти података о уговорима и изменама уговора које наручиоци објављују на Порталу јавних набавки („Службени гласник РС”, бр. 115/23) Преузмите овде
 • Правилник о врстама добара за која су наручиоци у обавези да примењују еколошке аспекте у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС”, бр. 115/23) Преузмите овде
 • Правилник о измени Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке („Службени гласник РС”, бр. 006/2024) Преузмите овде

 

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА
 • Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача  („Службени гласник РС“, бр. 17/20) Преузмите овде
 • Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача ( „Службени гласник РС“, бр. 94/20)  Преузмите овде
 • Динарска вредност европских прагова ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20) – у примени од 1. јула 2020. године Преузмите овде
 • Динарска вредност европских прагова ( „Службени гласник РС“, бр. 127/21) – у примени од 1. јануара 2022. године Преузмите овде
 • Динарска вредност европских прагова ( „Службени гласник РС“, бр. 119/23) – у примени од 1. јануара 2024. године Преузмите овде
 • Правилник о начину вршења надзора над извршењем уговора о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 110/2023) Преузмите овде