Контакт

Влада Републике Србије
Канцеларија за јавне набавке
Немањина 22-26
11000 Београд

Телефони:

Кабинет:
011/2888-712

Консултације у вези стицања сертификата за Службеника за јавне набавке:
011/2020-957

Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама у периоду од 9:00 до 11:00:
011/2020-906
011/2020-917
011/2020-928
011/2020-934
011/2020-935
011/2020-936
011/2020-944
011/2020-955
011/2020-960

Консултације у вези са применом Портала јавних набавки у периоду од 09:00 до 12:00:
011/2020-913
011/2020-914
011/2020-954
011/2020-961
011/2020-962

Консултације у вези са планом јавних набавки и објављивањем података који су изузети од примене Закона на Порталу јавних набавки (члан 181. став 4 ЗЈН) у периоду од 09:00 до 12:00:

011/2020-953
011/2020-956
011/2020-959
011/2020-915

 

и-мејл: portal@ujn.gov.rs

Сандра Дамчевић, директор

Сузана Тодоровић, лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, сарадњу са медијима и заштиту података о личности

и-мејл: office@ujn.gov.rs


ВАЖНО: Захтеви за мишљења o примени одредаба Закона о јавним набавкама, у  смислу члана 179. став 1. тачка 5) овог закона, који се поставе у формулару на Контакт страници неће се узети у разматрање

    Captcha loading...

    The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

    Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013