уторак, 28.05.2024.

Надлежности

Канцеларија за јавне набавке је посебна организација која обавља стручне послове у области јавних набавки,  спроводи мониторинг над применом прописа о јавним набавкама, учествује у изради закона и других прописа у области јавних набавки и доноси подзаконске акте у области јавних набавки, управља Порталом јавних набавки, евидентира податке о поступцима јавних набавки и уговорима о јавним набавкама, сарађује са домаћим и страним институцијама и стручњацима из области јавних набавки у циљу унапређења система јавних набавки, пружа стручну помоћ наручиоцима и понуђачима, доприноси стварању услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава у поступку јавне набавке.

На рад и организацију Канцеларије за јавне набавке примењују се прописи о државној управи, ако Законом о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 91/19) није другачије одређено.

Канцеларија за јавне набавке обавља следеће послове:

 1. припрема стратегију развоја и унапређења јавних набавки у Републици Србији;
 2. спроводи мониторинг над применом прописа о јавним набавкама и припрема годишњи извештај о спроведеном мониторингу;
 3. подноси захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје прописане овим законом, подноси захтев за заштиту права и иницира спровођење других одговарајућих поступака пред надлежним органима када на основу мониторинга уочи неправилности у примени прописа о јавним набавкама;
 4. учествује у изради закона и других прописа у области јавних набавки и доноси подзаконске акте у области јавних набавки;
 5. даје мишљења о примени одредаба овог закона и других прописа у области јавних набавки;
 6. пружа стручну помоћ, припрема смернице, приручнике, као и друге публикације у области јавних набавки и стара се да буду једнако доступни наручиоцима и привредним субјектима без накнаде;
 7. прикупља статистичке и друге податке о спроведеним поступцима, закљученим уговорима о јавним набавкама и припрема посебан годишњи извештај о јавним набавкама;
 8. прописује поступак и услове за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и води регистар службеника за јавне набавке;
 9. управља Порталом јавних набавки;
 10. предузима потребне активности у вези са преговорима о приступању Европској унији, у области јавних набавки;
 11. сарађује са домаћим и страним институцијама и стручњацима из области јавних набавки у циљу унапређења система јавних набавки;
 12. сарађује са другим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;
 13. обавља друге послове, у складу са законом.

 

 • Видео: надлежности Канцеларије за јавне набавке (погледајте овде)
 • Видео: мониторинг јавних набавки (погледајте овде)
 • Видео: службеник за јавне набавке (погледајте овде)