уторак, 28.05.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Стручна помоћ 5 Мишљења и објашњења ЗЈН/2019

Мишљења и објашњења ЗЈН/2019

Питање:

Чланом 118. став 4. ЗЈН прописано је да у изјави о испуњености критеријума привредни субјекти наводе издаваоце доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и изјављују да ће на захтев и без одлагања, моћи наручиоцу да доставе те доказе. С тим у вези, поставља се питање да ли сваки понуђач доказе мора да поседује у моменту попуњавања изјаве?

Одговор


 

Питање:

Да ли је наручилац дужан да продужи минимални рок за подношење понуда за пет дана, сходно члану 45. став 6. Закона о јавним набавкама, уколико захтева доставу узорака уз понуду?

Одговор


 

Питање:

Да ли критеријум за избор привредног субјекта, прописан чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама, који се односи на дозволу за обављање делатности, у случају заједничке понуде, мора да испуни носилац посла или било који члан групе понуђача или сваки члан групе понуђача?

Одговор


 

Питање:

Поступање јавних наручилаца у погледу примене члана 14. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама

Одговор


 

Питање:

На који начин наручилац поступа у случају појаве вишкова радова?

Одговор


 

Питање:

Уколико је предмет јавне набавке обликован по партијама, при чему је укупна процењена вредност јавне набавке већа од 5.000.000 динара, да ли је наручилац дужан да доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у складу са чланом 119. став 1. 3акона о јавним набавкама захтева од свих понуђача који су доставили економски најповољније понуде, за сваку од предвиђених партија, иако је процењена вредност сваке поједине партије мања од 5.000.000 динара?

Одговор


Питање:

Да ли кашњење у испоруци добара, извршења услуга или извођења радова које за последицу има наплату уговорне казне, а које je понуђач уредно платио у предвиђеном року, спада у повреде раније закључених уговора у смислу члана 112. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19)?

Одговор


 

Питање:

Начин доказивања основа за искључење привредног субјекта из поступка јавне набавке

Одговор


 

Питање:

Да ли се уговор о јавној набавци, који је закључен након поступка јавне набавке који је спроведен у складу са одребама Закона о јавним набакама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН/2015), после 1. јула 2020. године, мења у складу са одредбама тог закона или Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: ЗЈН/2019)?

Одговор


 

Питање:

Начин поступања са додатним радовима који се појаве након 1. јула 2020. године, односно након почетка примене Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: ЗЈН/2019)