понедељак, 15.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА У СРБИЈИ

НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА У СРБИЈИ

20.12.2015.

Нa кoнфeрeнциjи су прeдстaвљeни eфeкти примeнe Измeнa и дoпунa Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa. Према подацима са Портала јавних набавки, нова законска решења довела су до значајног скраћивања времена од објављивања јавног позива на Порталу до закључења уговора са 77 на 52 дана. Такође је скраћено и трајање поменутих активности у поступку набавке мале вредности са 37 на 28 дана што представља испуњење једног од кључних циљева измена Закона, а то је повећање ефикасности и економичности поступка јавне набавке.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

МЕДИЈИ