KONFERENCIJA: „Korisnički alati za praktičare u javnim nabavkama“

24.11.2011.

Uputstvo ponuđačima o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva ima za cilj da pomogne ponuđačima da prate obaveštenja o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku sa tačno određenim ponuđačem (član 24. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama) i da im pomogne da zaštite svoja prava kada uoče neosnovanu primenu ovog postupka. Time se onemogućava da naručilac u direktnom pregovaranju zaključi ugovor sa određenim ponuđačem, iako na tržištu ima i drugih potencijalnih ponuđača koji mogu ispuniti zahteve nabavke.

Vodič za ponuđače u postupcima javnih nabavki ima za cilj da pomogne sadašnjim i budućim ponuđačima praktičnim savetima u vezi sa njihovim učešćem u postupcima javnih nabavki. Vodič daje odgovore na pitanja kako da se ponuđači uključe u postupak javne nabavke, kako da pripreme ponudu, koje obavezne uslove za učešće je neophodno da ispune, kako da zaštite svoja prava, ali daje odgovore i na mnoga druga pitanja i nedoumice na koje ponuđači nailaze u procedurama javnih nabavki. Vodič doprinosi jačanju kapaciteta ponuđača i povećanju konkurencije u postupcima javnih nabavki.

Na Portalu javnih nabavki uveden je sistem Jedinstvenog rečnika javnih nabavki koji omogućava naručiocima da opišu predmete javnih nabavki na unificiran, dosledan i prepoznatljiv način putem propisanih šifara. Ovaj sistem, takođe, omogućava ponuđačima da vrše efikasnu pretragu. Za sada je ova opcija fakultativna, dostupna na engleskom jeziku. Prevod šifarnika na srpski jezik je u završnoj fazi.

Planer javnih nabavki je jednostavan, ali veoma koristan alat koji je postavljen na sajt Uprave sa ciljem da pomogne licima koja sprovode postupke javnih nabavki da blagovremeno planiraju i realizuju svoje aktivnosti, u skladu sa zakonskim rokovima. Planer vodi korisnike kroz postupke, preciznije kroz svaku radnju u okviru postupka i time pomaže naručiocu da izbegne situaciju da, zbog lošeg planiranja, ili ne poštuje rokove ili pribegava pregovaračkom postupku po «hitnosti».

Interaktivni test znanja je alat postavljen na sajt Uprave za javne nabavke koji omogućava naručiocima, ali i drugima koji učestvuju u postupcima javnih nabavki da provere svoje znanje iz ove oblasti. Test sadrži set najčešćih pitanja i odgovora koja su naručioci i ponuđači postavljali Upravi za javne nabavke. Predviđeno je da se vrši njihovo redovno ažuriranje kako bi se obezbedila aktuelnost i time omogućilo stalno usavršavanje znanja korisnika kroz rešavanje testa.

progra

Program rada

Mediji

Tanjug