среда, 28.09.2022.

КОНФЕРЕНЦИЈА: „Кориснички алати за практичаре у јавним набавкама“

24.11.2011.

Упутство понуђачима о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива има за циљ да помогне понуђачима да прате обавештења о избору најповољније понуде у преговарачком поступку са тачно одређеним понуђачем (члан 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама) и да им помогне да заштите своја права када уоче неосновану примену овог поступка. Тиме се онемогућава да наручилац у директном преговарању закључи уговор са одређеним понуђачем, иако на тржишту има и других потенцијалних понуђача који могу испунити захтеве набавке.

Водич за понуђаче у поступцима јавних набавки има за циљ да помогне садашњим и будућим понуђачима практичним саветима у вези са њиховим учешћем у поступцима јавних набавки. Водич даје одговоре на питања како да се понуђачи укључе у поступак јавне набавке, како да припреме понуду, које обавезне услове за учешће је неопходно да испуне, како да заштите своја права, али даје одговоре и на многа друга питања и недоумице на које понуђачи наилазе у процедурама јавних набавки. Водич доприноси јачању капацитета понуђача и повећању конкуренције у поступцима јавних набавки.

На Порталу јавних набавки уведен је систем Јединственог речника јавних набавки који омогућава наручиоцима да опишу предмете јавних набавки на унифициран, доследан и препознатљив начин путем прописаних шифара. Овај систем, такође, омогућава понуђачима да врше ефикасну претрагу. За сада је ова опција факултативна, доступна на енглеском језику. Превод шифарника на српски језик је у завршној фази.

Планер јавних набавки је једноставан, али веома користан алат који је постављен на сајт Управе са циљем да помогне лицима која спроводе поступке јавних набавки да благовремено планирају и реализују своје активности, у складу са законским роковима. Планер води кориснике кроз поступке, прецизније кроз сваку радњу у оквиру поступка и тиме помаже наручиоцу да избегне ситуацију да, због лошег планирања, или не поштује рокове или прибегава преговарачком поступку по «хитности».

Интерактивни тест знања је алат постављен на сајт Управе за јавне набавке који омогућава наручиоцима, али и другима који учествују у поступцима јавних набавки да провере своје знање из ове области. Тест садржи сет најчешћих питања и одговора која су наручиоци и понуђачи постављали Управи за јавне набавке. Предвиђено је да се врши њихово редовно ажурирање како би се обезбедила актуелност и тиме омогућило стално усавршавање знања корисника кроз решавање теста.

програ

Програм рада

Медији

Танјуг