недеља, 07.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 ИЗВЕШТАЈ ЕК О НАПРЕТКУ ЗА 2014 – ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВЕШТАЈ ЕК О НАПРЕТКУ ЗА 2014 – ЈАВНЕ НАБАВКЕ

07.10.2014.

1.1.Поглавље 5: Јавне набавке

У области општих принципа, Управа за јавне набавке (УЈН) наставила је да усваја подзаконске акте и моделе докумената потребне за имплементацију новог Закона о јавним набавкама, који је ступио на снагу прошле године. Влада је усвојила три уредбе и једну одлуку које се односе на централизоване набавке, набавке у области одбране и безбедности и општег речника набавки. УЈН је забележила повећање коришћења унапређеног Портала јавних набавки. Усвојена је већина мера прописаних новим законом и националном антикорупцијском стратегијом, као и акционим планом за њену примену, које се односе на у повећање транспарентности и спречавања корупције и конфликта интереса. Остаје да се национална стратегија и акциони план за унапређење система јавних набавки ускладе са новим законом.

Што се тиче доделе уговора о јавним набавкама, вредност преговарачких поступака без претходне објаве смањила се на 4 % од укупне вредности свих јавних набавки у првој половини 2014.те , са 24 % колико је износила 2013. Просечан број понуда по једној јавној набавци остао је стабилан, 2.7 у 2013.тој години и у првој половини 2014.те, у односу на 2.6 у 2012.тој години. У области јавно-приватног партнерства (ЈПП) и концесија, пет пројеката је одобрено од стране Комисије за ЈПП, а то је исти број као у претходном извештајном периоду. У УЈН је креирано, осам нових радних места, али је потребно даље оснаживање административних капацитета у светлу нових надлежности УЈН. Од ступања на снагу новог Закона о прекршајима, у марту месецу, УЈН је покренула 26 прекршајних пријава против наручилаца. Међуинституционална сарадња у области јавних набавки, укључујући сарадњу са ревизијским, судским и полицијским телима/органима, се побољшава, али треба да се додатно појача.

У области заштите права понуђача, број захтева за заштиту права које је примила Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (Републичка комисија) увећан је за 39 % рачунајући од почетка примене новог закона у априлу 2013.те па до краја 2013.те године, у поређењу са истим периодом у 2012. тој години. Републичка комисија је „достигла“ број од укупно 1.966 одлука у 2013.тој у поређењу са 1700 у 2012. тој години. У 909 случајева, захтеви за заштиту права су делимично или потпуно усвојени. У 2013.тој години, Републичка комисија је додатно ојачала механизам праћења спровођења својих одлука кроз анализу спровођења 635 својих одлука, закључивши да одлуке Републичке комисије нису биле адекватно спроведене од стране наручилаца у 24 случаја. Републичка комисија је наставила да ојачава свој административни и извршилачки капацитеt достизањем броја од 54 запослених.


Закључак

Остварен је добар напредак у области јавних набавки. Капацитете УЈН потребно је даље ојачавати. Остаје задатак да се ажурира национална стратегија и акциони план за унапређење система јавних набавки. Све у свему, у усклађивању у области јавних набавки, постигнут је умерен напредак.