уторак, 28.05.2024.

Стицање сертификата

Услов за стицање сертификата за службеника за јавне набавке је положен испит.

За припрему полагања испита за стицање сертификата, користе се следећи правни извори: 1) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, брoj 91/19 и 92/23) и подзаконска акта донета на основу тог закона;  2) Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) и 3) Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УСЈ, 57/89, „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 44/99 – др. пропис и „Службени гласник РС”, број 18/20), који су наведени у члану 2. Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке.

За време полагања испита дозвољено је коришћење закона и подзаконских аката, осим ако су у облику публикација које садрже објашњења појединих чланова тих прописа.

Испит се састоји од два дела: писаног и практичног.

Писани део испита положио је кандидат који је на тесту добио најмање 75 бодова од могућих 100.

Практични део испита положио је кандидат који је успешно завршио сва три задатка.

Сматра се да испит није положио кандидат који је одустао од започетог тестирања, који је на писаном делу испита добио мање од 75 бодова,  као и кандидат који на практичном делу испита није остварио резултат „положио”.

Кандидату који је положио практични део испита, доставља се обавештење о резултатима полагања практичног дела испита и уверење о положеном испиту у року од 15 дана од дана полагања практичног дела испита.

Сертификат за службеника за јавне набавке се стиче даном коначности уверења о положеном испиту, а службенику се доставља у року од 90 дана од дана полагања испита.