среда, 29.11.2023.

Стицање сертификата

Услов за стицање сертификата за службеника за јавне набавке је положен испит.

Испит се полаже писмено, односно тестирањем. За припрему полагања испита за стицање сертификата, користе се следећи правни извори: 1) Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, брoj 91/19) и подзаконска акта донета на основу тог закона;  2) Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и 3) Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – УСЈ, 57/89, „Службени лист СРЈ”, бр. 31/93, 44/99 – др. пропис и „Службени гласник РС”, број 18/20), који су наведени у члану 2. Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке.

За време полагања испита дозвољено је коришћење закона и подзаконских аката, осим ако су у облику публикација које садрже тумачење односно образложење појединих чланова тих прописа.

Тест има 55 испитних питања, од којих 15 питања носе по један бод, 35 питања носе по два бода и пет питања носе по три бода. За делимично дат одговор кандидат не добија бодове. На испитна питања одговара се заокруживањем једног од понуђених одговора или уписивањем одговора текстуално или бројком.

Укупно могући добијени број бодова на тесту износи 100. Испит је положио кандидат који је на тесту добио најмање 75 бодова.

Сматра се да испит није положио кандидат који је одустао од започетог тестирања, као и кандидат који је на испиту добио мање од 75 бодова.

Канцеларија кандидату доставља обавештење о резултатима полагања испита у року од 15 дана од дана полагања испита.

Кандидату који је положио испит доставља се уверење о положеном испиту.

Кандидат који је полагао испит може извршити увид у свој тест, тако што захтев за увид у тест доставља Канцеларији за јавне набавке. Канцеларија за јавне набавке ће омогућити кандидату увид у тест у року од три дана од дана пријема захтева.

Кандидат има право приговора на резултате испита у року од седам дана од дана пријема обавештења, који може поднети испитној комисији преко Канцеларије за јавне набавке. О приговору кандидата одлучује испитна комисија у року од седам дана од дана пријема приговора.

Сертификат службеника за јавне набавке се стиче даном коначности уверења о положеном испиту, а службенику се доставља у року од 90 дана од дана полагања испита.