среда, 29.11.2023.

Испит

Испит за службеника за јавне набавке

Испит за службеника за јавне набавке се организује по правилу једном месечно за најмање 15 пријављених кандидата. Термине и место одржавања испита Канцеларија за јавне набавке објављује на својој интернет страници.

Пријава за полагање испита Канцеларији за јавне набавке подноси се на обрасцу пријаве.

Уз пријаву за полагање испита наручилац подноси доказ о плаћеним трошковима полагања испита који износе 1.000,00 динара.

  • Сврха уплате: Накнада трошкова за полагање испита за службеника за јавне набавке
  • Прималац: Канцеларија за јавне набавке
  • Број рачуна: 840-0000030976845-55
  • Позив на број: 97/18412000401410742321

Пријава за полагање испита се подноси на email адресу: sluzbenik@ujn.gov.rs. Уз попуњени образац пријаве потребно је доставити доказе на начин ближе описан у обрасцу пријаве.

Канцеларија за јавне набавке решењем одобрава полагање испита. О одобравању полагања испита кандидат се обавештава на email адресу наведену у пријави најкасније 15 дана пре дана одржавања испита. Решење о одобравању полагања испита нарочито садржи име и презиме кандидата,  податак о датуму, времену и месту одржавања испита.

На молбу кандидата, Канцеларија за јавне набавке може одложити полагање испита ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит. Кандидат је дужан да разлоге због којих тражи одлагање испита учини вероватним.

Испит се полаже тестирањем у писаном облику које траје 180 минута, без прекида и пауза. За време испита дозвољено је коришћење закона и подзаконских аката, осим ако су у облику публикација, која садрже тумачења, односно образложење појединих чланова тих прописа.

Тест за сваки испит посебно утврђује тестна комисија. Тест има укупно 55 испитних питања, од којих 15 питања носе по један бод,  35 питања носе по два бода и 5 питања носе по три бода што укупно чини 100 бодова. Испитна комисија оцењује успех кандидата, а кандидат који на испиту добије најмање 75 бодова положио је испит. Испитна комисија има три члана, коју чине представници Канцеларије за јавне набавке и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.