четвртак, 25.07.2024.

Пријава за полагање испита

Испит за службеника за јавне набавке се организује по правилу једном месечно за најмање 15 пријављених кандидата. Термине и место одржавања испита Канцеларија за јавне набавке објављује на својој интернет страници.

Пријава за полагање испита Канцеларији за јавне набавке подноси се на обрасцу пријаве.

ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ СЕРТИФИКАТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Уз пријаву за полагање испита кандидат подноси доказ о плаћеним трошковима полагања испита који износе 3.000,00 динара.

Трошкови полагања испита (3.000 динара) обухватају трошкове полагања и ПИСАНОГ и ПРАКТИЧНОГ дела испита.

Уколико кандидат не положи писани део испита, сматра се да није положио испит и може се поново пријавити за полагање испита у ком случају уплаћује трошкове у износу од 3.000 динара.

Уколико кандидат успешно заврши писани део испита, а не положи практични део испита, има могућност поновног пријављивања ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА у року од 6 месеци од дана достављања обавештења о резултатима полагања испита, у ком случају уплаћује трошкове који износе 2.000 динара.

Сврха уплате: Накнада трошкова за полагање испита за службеника за јавне набавке

Прималац: Канцеларија за јавне набавке

Број рачуна: 840-0000030976845-55

Позив на број: 97/18412000401410742321

Пријава за полагање испита се подноси на email адресу: sluzbenik@ujn.gov.rs. Уз попуњени образац пријаве потребно је доставити доказе на начин ближе описан у обрасцу пријаве.

Канцеларија за јавне набавке решењем одобрава полагање испита. О одобравању полагања испита кандидат се обавештава на email адресу наведену у пријави најкасније 15 дана пре дана одржавања испита. Решење о одобравању полагања испита нарочито садржи име и презиме кандидата,  податак о датуму, времену и месту одржавања испита.

Испит се састоји од два дела: писаног и практичног.

На молбу кандидата, Канцеларија за јавне набавке може одложити полагање испита ако је кандидат због болести или других оправданих разлога спречен да полаже испит. Кандидат је дужан да разлоге због којих тражи одлагање испита учини вероватним.

Писани део испита се полаже тестирањем у трајању од 180 минута без прекида и пауза. За време испита дозвољено је коришћење закона и подзаконских аката, осим ако су у облику публикација, која садрже објашњења појединих чланова тих прописа.

Тест за сваки испит посебно утврђује тестна комисија. Тест има укупно 55 испитних питања, од којих 15 питања носе по један бод,  35 питања носе по два бода и 5 питања носе по три бода што укупно чини 100 бодова. Испитна комисија оцењује успех кандидата, а кандидат који на испиту добије најмање 75 бодова положио је писани део испита и стиче услов за полагање практичног дела испита. Испитна комисија има најмање три члана, коју чине представници Канцеларије за јавне набавке.

Канцеларија за јавне набавке кандидату који је положио писани део испита, у року од 15 дана од дана полагања,  доставља обавештење о резултатима полагања писаног дела испита и позив за полагање практичног дела испита.

Практични део испита полаже се најраније у року од 7 дана, а најкасније у року од 45 дана од дана полагања писаног дела испита, тестирањем рада на Порталу јавних набавки.

Тест за практични део испита траје 120 минута без прекида и пауза и има укупно три задатка. Комисија оцењује успех кандидата на практичном делу испита оценом „положио” или „није положио“, а кандидат који је успешно завршио сва три задатка положио је практични део испита.

 

Кандидат који је полагао испит може извршити увид у свој тест, тако што захтев за увид у тест доставља Канцеларији за јавне набавке. Канцеларија за јавне набавке ће омогућити кандидату увид у тест у року од три дана од дана пријема захтева.

Кандидат има право приговора на резултате испита у року од седам дана од дана пријема обавештења, који може поднети испитној комисији преко Канцеларије за јавне набавке. О приговору кандидата одлучује испитна комисија у року од седам дана од дана пријема приговора

 

У случају да кандидат не положи практични део испита, пријаве за поновно полагање практичног дела испита може поднети Канцеларији за јавне набавке најкасније у року од шест месеци од дана достављања обавештења о резултатима полагања испита.

Уколико кандидат не поднесе пријаву у наведеном року или уколико не положи практични део испита по пријавама поднетим у том року, сматраће се да није положио ни писани део испита.

Пријава за поновно полагање практичног дела испита испита Канцеларији за јавне набавке подноси се на обрасцу пријаве за поновно полагање практичног дела испита.

ПРИЈАВА ЗА ПОНОВНО ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ СЕРТИФИКАТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Уз пријаву за поновно полагање практичног дела испита кандидат подноси доказ о плаћеним трошковима који износе 2.000,00 динара.