home

Активности

Представљање смерница за примену социјалног аспекта у поступцима јавних набавки

02. 11. 2015

Представљање смерница за примену социјалног аспекта у поступцима јавних набавки

Управа за јавне набавке представила је смернице за примену социјалних аспеката у поступцима јавних набавки као и примену „зелених“ набавки. 2. новембра 2015. године у Клубу ...

[детаљније]

Семинар о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама

30. 10. 2015

Семинар о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на семинару о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама који су за потребе заједничких истражних тимова тужилаца и полиције ...

[детаљније]

Сaстaнaк сa рукoвoдиoцимa нaручилaцa у циљу дeфинисaњa нaпрeдниjих мoдeлa oргaнизoвaњa и упрaвљaњa jaвним нaбaвкaмa нa лoкaлнoм нивoу

23. 10. 2015

Сaстaнaк сa рукoвoдиoцимa нaручилaцa у циљу дeфинисaњa нaпрeдниjих мoдeлa oргaнизoвaњa и упрaвљaњa jaвним нaбaвкaмa нa лoкaлнoм нивoу

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je, у сaрaдњи сa Стaлнoм кoнфeрeнциjoм грaдoвa и oпштинa (СКГO), oргaнизoвaлa прeдстaвљaњe сaврeмeнoг кoнцeптa oргaнизoвaњa jaвних нaбaвки нa нивoу ...

[детаљније]

Унапређење Портала јавних набавки

23. 10. 2015

Унапређење Портала јавних набавки

Управа за јавне набавке континуирано ради на унапређењу функција Портала јавних набавки како би корисници могли да путем Портала извуку максималну корист ...

[детаљније]

Обука полиције и тужилаштва у области јавних набавки

09. 10. 2015

Обука полиције и тужилаштва у области јавних набавки

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на Семинару на тему борбе против корупције који је одржан 05-07.11.2014. године на Копаонику ...

[детаљније]

Развој и унапређење интернет презентација институција за јавне набавке

09. 10. 2015

Развој и унапређење интернет презентација институција за јавне набавке

Управа за јавне набавке и Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки континуирано раде на унапређивању својих интернет презентација ...

[детаљније]

Обука за руководиоце наручилаца

09. 10. 2015

Обука за руководиоце наручилаца

Обука о јавним набавкама за руководиоце наручилаца одржана је у периоду 26-28. август 2015. године. Семинар под називом:"Спровођење поступка јавне набавке" одржан је у просторијама ...

[детаљније]

Организовање обука за понуђаче

08. 10. 2015

Организовање обука за понуђаче

У сарадњи са Привредном комором Србије и ОЕБС-ом Управа за јавне набавке реализовала је две обуке за понуђаче ...

[детаљније]

Организовање обука за наручиоце

08. 10. 2015

Организовање обука за наручиоце

Управа за јавне набавке реализовала је пет обука за наручиоце ...

[детаљније]

Унапређење софтвера за планирање набавки и квартално извештавање

08. 10. 2015

Унапређење софтвера за планирање набавки и квартално извештавање

У јануару месецу 2015. године постављена је нова, надограђена верзија софтвера за планирање набавки и квартално извештавањe ...

[детаљније]

Реализација испита за службеника за јавне набавке

07. 10. 2015

Реализација испита за службеника за јавне набавке

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама и Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Службени ...

[детаљније]

Унапређење кол центра за пружање стручне помоћи корисницима Портала јавних набавки

07. 10. 2015

Унапређење кол центра за пружање стручне помоћи корисницима Портала јавних набавки

Корисницима портала јавних набавки континуирано се пружа помоћ у виду телефонских и и-мејл консултација. Телефонске консултације се пружају свакодневно између 10-14 часова ...

[детаљније]

Обука малих и средњих предузећа

07. 10. 2015

Обука малих и средњих предузећа

Управа за јавне набавке реализовала је две обуке за мала и средња предузећа ...

[детаљније]

Обука корисника Портала јавних набавки

07. 10. 2015

Обука корисника Портала јавних набавки

Управа за јавне набавке одржала је две обуке за кориснике Портала јавних набавке са сврхом упознавања најлакшег коришћења истог у циљу ефикасне претраге садржаја који су од ...

[детаљније]

Кажњавање у случају кршења Закона о јавним набавкама

06. 10. 2015

Кажњавање у случају кршења Закона о јавним набавкама

Управа за јавне набавке поднела је 9 захтева за покретање прекршајних поступака у 2015. години и 26 захтева за покретање прекршајних поступака у 2014. години ...

[детаљније]