Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Светлану Ражић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Мишљења и објашњења

Да ли приликом набавке услуге кредита, у процењену вредност набавке улази и главница?

Чланом 66. Закона о јавним набавкама прописан је начин одређивања процењене вредности услуга, па је тако предвиђено да, при израчунавању процењене вредности јавне набавке услуга, наручилац мора у вредност услуге да урачуна и све трошкове везане за услугу које ће имати понуђач.

Ставом 2. тачка 3) наведеног члана предвиђено је да за услуге кредита наручилац узима у обзир укупну вредност камате за период отплате, накнаде и трошкове који се односе на одобравање кредита и извршење уговора о кредиту, укључујући и трошкове процене непокретних и покретних ствари, премије осигурања или друге накнаде у вези са средствима обезбеђења кредита, трошкове прибављања потребне документације и друге одговарајуће трошкове.

Из наведеног произлази да главница кредита не улази у процењену вредност предметне јавне набавке.
 

Да ли за набавку електричне енрегије наручилац мора да спроводи поступак у складу са одредбама Закона о јавним набавкама?

Усвајањем Закона о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 57/2011, 80/2011 - испр., 93/2012 и 124/2012), предвиђено је постепено отварање тржишта електричне енергије у погледу обима, услова и временског распореда отварања тржишта.

Чланом 206. став 2. Закона о енергетици, истог члана прописано је да крајње купце електричне енергије и природног гаса који до дана ступања на снагу овог закона нису изабрали свог снабдевача, наставља да снабдева енергетски субјект који је до тада снабдевао тарифне купце, по регулисаним ценама, док не изаберу свог снабдевача, а најкасније до 31. децембра 2012. године.

Чланом 206. став 3. Закона о енергетици прописано је да ће право на јавно снабдевање имати:

1)   од 1. јануара 2013. године, крајњи купци електричне енергије, односно природног гаса чији су објекти прикључени на дистрибутивни систем;

2)   од 1. јануара 2014. године само домаћинства и мали купци електричне енергије;

3)   од 1. јануара 2015. године само домаћинства и мали купци природног гаса.

Чланом 2. став 1. тачка 15) Закона о енергетици прописано је да је домаћинство купац који купује електричну енергију или природни гас за потрошњу свог властитог домаћинства, искључујући обављање комерцијалних или професионалних делатности, док је тачком 32) истог члана прописано да су мали купци електричне енергије или природног гаса крајњи купци (правна лица и предузетници) који имају мање од 50 запослених, укупан годишњи приход у износу до 10 милиона евра у динарској противвредности и чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем електричне енергије напона нижег од 1 kV, односно на дистрибутивни систем природног гаса.

Дакле, у складу са Законом о енергетици, 31. децембра 2013. године престаје право на снабдевање електричном енергијом по регулисаним ценама, односно у складу са чланом 206. став 3. наведеног закона, право на јавно снабдевање електричном енергијом по регулисаним ценама од 1. јануара 2014. године, имаће само домаћинства и мали купци.

Чланом 2. став 1. тачка 28) Закона о енергетици, прописано је да је крајњи купац правно или физичко лице или предузетник који купује електричну енергију или природни гас за своје потребе.

Имајући у виду наведено, од 1. јануара 2014. године, крајњи купци треба да имају изабраног снабдевача електричном енергијом - продавца, са којим ће уговорити количину, цену електричне енергије и друге услове продаје електричне енергије. У складу са Законом о енергетици, сви крајњи купци електричне енергије имају право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту, осим домаћинстава који ће то право остварити 1. јануара 2015. године.

Истичемо да крајњи купац, који нема право на јавно снабдевање, има право на резервно снабдевање, у периоду отварања тржишта. Резервно снабдевање може трајати најдуже 60 дана. Ако крајњи купац не закључи уговор о продаји са снабдевачем, оператор система је дужан да му обустави испоруку електричне енергије, све у складу са чланом 145. Закона о енергетици.

Дакле, како је Законом о енергетици уведен систем конкуренције у електроенергетском сектору Републике Србије, наручилац је у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012), дужан да провери услове понуде различитих понуђача и закључи уговор сагласно одредбама овог Закона.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Да ли за набавку услуге извршитеља за наплату новчаних потраживања по основу комуналних и  сличних услуга, наручилац мора да спроводи поступак у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и коју врсту поступка је потребно применити уколико се спроводи поступак у складу са овим Законом?

Чланом 7. и чл. 122. и 128. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 124/2012, у даљем тексту: Закон), прописане су набавке на које се овај закон не примењује, а којима нису обухваћене услуге извршитеља.


Чланом 6. Закона прописано је да су предмет уговора о јавној набавци услуга, услуге наведене у Прилогу 1 Закона, а Прилогом 1 прописано је да су предмет јавне набавке услуга, између осталих, и правне услуге. Услуге извршитеља по својој природи спадају у правне услуге.


Из наведених одредби Закона, произлази да су наручиоци у смислу Закона у обавези да примењују одредбе Закона приликом избора извршитеља за она извршења која су у њиховој искључивој надлежности (чл. 251 - 256. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС", бр. 31/2011 и 99/2011).


Што се тиче поступка у којем се набавља услуга извршитеља, чланом 31. ст. 2. и 3. Закона прописано је да се додела уговора врши у отвореном или рестриктивном поступку, док се додела уговора може вршити и у другим поступцима јавне набавке, ако су за то испуњени услови прописани Законом.


Чланом 252. Закона о извршењу и обезбеђењу прописано је да се предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради остварења новчаног потраживања по основу извршених комуналних и сличних услуга подноси извршитељу на чијем подручју се налази седиште извршног повериоца.


Имајући у виду да је круг потенцијалних понуђача (извршитеља) ограничен с обзиром на одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу, да се извршитељи именују за подручје основног односно привредног суда (члан 312. став 3. наведеног закона), а у конкретном случају за новчана потраживања по основу извршених комуналних и сличних услуга, предлог за извршење се подноси извршитељу на чијем подручју се налази седиште извршног повериоца (члан 252. став 1), то је могуће, поред осталих поступака, применити одредбу члана 40. Закона, којим је уређен оквирни споразум као посебан облик поступка јавне набавке.

Оквирни споразум може бити закључен и са свим извршитељима који покривају подручје основног или привредног суда на којем се извршење спроводи, из регистра извршитеља за односно подручје, при чему се може обезбедити једнак третман свих понуђача (извршитеља).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Да ли за набавку услуге мобилне телофоније постоји обавеза спровођења поступка јавне набавке?

Чланом 6. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12; у даљем тексту: Закон),, прописано је да предмет уговора о јавној набавци услуга јесу услуге наведене у Прилогу 1, док су као предмет јавне набавке услуга, у оквиру наведеног Прилога 1, под бројем категорије 5. наведене електронске комуникационе услуге.


Чланом 4. став 1. тачка 10) Закона о елeктронским комуникацијама („Сл. гласник РС". бр. 44/2010 и 60/2013 - Одлука УС), прописано је да је електронска комуникациона услуга, услуга која се по правилу пружа уз накнаду, а састоји се у целини или претежно од преноса сигнала у електронским комуникационим мрежама, укључујући телекомуникационе услуге и услуге дистрибуције и емитовања медијских садржаја, али не обухвата услуге пружања медијских садржаја или обављања уредничке контроле над медијским садржајема који се преносе путем електронских комуникационих мрежа и услуга, нити обухвата услуге информационог друштва који се у целини или претежно не састоје од преноса сигнала електронским комуникационим мрежама. Сагласно наведеном, услуга мобилне телефоније сматара се електронском комуникационом услугом, у смислу Закона о електронским коминикацијама.

Имајући у виду напред наведено, произлази да је наручилац у обавези да примењује одредбе Закона у поступцима који имају за предмет набавку електронских комуникационих услуга, те да се услуга мобилне телефоније која се користи уз накнаду у складу са Законом о електронској комуникацији, сматра електронском комуникационом услугом у смислу члана 6. став 1. Закона и Прилога 1 број категорије 5, односно да иста није изузета од примене Закона.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Објашњење за члан 51. став 4. и 5. Закона

Чланом 51. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, у даљем тексту Закон), прописано је да се првобитна планирана средства за одређену јавну набавку не могу повећати за више од 10%, осим у случају елементарних непогода, хаварија или ванредних догађаја чије наступање не зависи од воље наручиоца.

Смисао наведене одредбе јесте рационално и објективно планирање набавки засновано на стварним и оправданим потребама наручиоца са једне стране, и реалној процени стања на тржишту одређених производа, са друге стране. Крајњи циљ увођења наведеног ограничења од 10% јесте рационалан и економичан однос према постојећим средствима у буџету, односно финансијском плану наручиоца, и то за набавке које су већ предвиђене годишњим планом набавки.

Чланом 51. став 5. Закона прописано је да наручилац може изменити план набавки у случају ребаланса буџета, односно измена финансијског плана, али тако да све измене буду видљиве у односу на основни план и образложене.

За разлику од претходне одредбе којом се повећање првобитно планираних средстава за одређену јавну набавку ограничава до 10%, осим у дефинисаним изузецима, ова одредба регулише могућност измене плана набавки у случају ребаланса буџета, односно измене финансијског плана који, између осталог, за наручиоца подразумевају добијање нових средстава за јавне набавке. У тој ситуацији, не постоји ограничење у погледу висине новодобијених средстава, што значи да првобитно планирана средства за одређену јавну набавку могу бити повећана и за износ који је већи од 10%. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Да ли су наручиоци у обавези да постојећи план набавки прилагоде новом Правилнику?


Нови Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12; у даљем образложењу: Закон) ступио је на снагу 6. јануара 2013. године, а почео да се примењује од 1. априла 2013. године. Чланом 51. Закона прописани су подаци које треба да садржи план набавки. Елементи плана набавки су додатно прецизирани Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Службени гласник РС", бр. 29/13; у даљем образложењу: Правилник), који је ступио на снагу 1. априла 2013. године.

Претходним прописима није била предвиђена обавезна садржина плана набавки, тако да је постојала различита пракса међу наручиоцима у погледу елемената плана набавки.

Поједини наручиоци су своје годишње планове набавки за текућу годину донели имајући у виду одредбе члана 51. Закона (елементи плана набавки су били познати ступањем Закона на снагу), односно донели су планове набавки са елементима који су прописани чланом 51. Закона.

С обзиром да је примена Закона и Правилника почела од 1. априла 2013. године, поставља се питање да ли наручиоци чији планови набавки нису донети у складу са чланом 51. Закона и нису усклађени са Правилником исте треба да усагласе са одредбама које су почеле да се примењују од 1. априла?

С тим у вези, мишљења смо да наручиоци нису у обавези да свој годишњи план набавки за 2013. годину прилагођавају новом Правилнику када је реч о поступцима које су већ започели у складу са претходним Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 116/08), односно када је реч о набавкама које су покренуте до 1. априла 2013. године.

Међутим, када је реч о поступцима набавки које наручиоци покрећу од 1. априла, мишљења смо да би наручиоци за те набавке требало да изврше усклађивања са Законом и Правилником, имајући у виду да су и Закон и Правилник почели са применом у моменту покретања наведених поступака.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Када ће бити постављен и доступан на интернет страници УЈН апликативни софтвер за израду плана набавки и извештаја?

Апликативни софтвер за израду кварталних извештаја о јавним набавкама у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12) и Правилником о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 29/13), биће доступан на интернет страници Управе за јавне набавке почетком јула 2013. године.


Од другог квартала извештавање је искључиво у електронској форми, односно укида се папирна форма.

Апликативни софтвер за израду годишњег плана набавки у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12) и Правилником о садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Службени гласник РС", бр. 29/13), биће доступан на интернет страници Управе за јавне набавке почетком децембра 2013. године.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Да ли наручиоци имају обавезу достављања плана набавки и измена плана набавки УЈН и ДРИ у 2013. години?

Чланом 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12; у даљем образложењу: Закон) прописано је да је наручилац дужан да до 31. јануара донесе план набавки за текућу годину који се састоји од плана јавних набавки и плана набавки на које се закон не примењује. Ставом 6. истог члана предвиђено је да план набавки у електронском облику наручилац доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од десет дана од дана доношења.

Чланом 4. Правилника о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Службени гласник РС", бр. 29/13) прописано је да измене и допуне плана набавки наручилац доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронском облику, најкасније десет дана по извршеној измени, у складу са Законом.

Имајући у виду чињеницу да је рок за достављање годишњег плана набавки за 2013. годину увелико истекао (најкасније до 10. фебруара текуће године) у моменту почетка примене Закона (1. април 2013. године), те да наручиоци нису у обавези да своје планове набавки за текућу годину достављају УЈН и ДРИ, као и то да ће апликативни софтвер за израду и достављање плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки, укључујући и измене и допуне плана набавки (електронска форма достављања), бити доступан на интернет страници Управе за јавне набавке почетком децембра 2013. године, наручиоци нису у обавези да за текућу, 2013. годину достављају измене и допуне плана набавки надлежним институцијама (достављање измена и допуна плана набавки може бити од значаја само ако је достављен и сам план набавки).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Надлежност за издавање потврда и уверења да понуђач није осуђиван за кривична дела предвиђена у члану 75. став 1. тачка 2) Закона

Чланом 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12; у даљем образложењу: Закон) прописано је да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Чланом 77. став 1. тачка 2) Закона прописано је да испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 2) овог закона понуђач доказује достављањем потврде надлежног суда.Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС", бр. 29/13; у даљем образложењу: Правилник), наведено је које доказе доставља понуђач (подносилац пријаве), и то:
- правно лице као понуђач, у складу са чланом 21. став 1. тачка 2) Правилника, доставља извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- предузетник као понуђач, у складу са чланом 22. став 1. тачка 2) Правилника, доставља извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- физичко лице као понуђач, у складу са чланом 23. став 1. тачка 1) Правилника, доставља извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Чланом 102. Кривичног законика („Службени гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009 и 121/2012) предвиђен је садржај и давање података из казнене евиденције. Тако је ставом три истог члана предвиђено да се подаци из казнене евиденције могу, на образложен захтев, дати и државном органу, предузећу, другој организацији или предузетнику, ако још трају правне последице осуде или мере безбедности и ако за то постоји оправдани интерес заснован на закону. Ставом 5. истог члана прописано је да се грађанима, на њихов захтев, могу давати подаци о њиховој осуђиваности или неосуђиваности.

(детаљније)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Примена Закона о јавним набавкама на другу фазу рестриктивног (квалификационог) поступка на листе кандидата које важе најкасније до 06. јула 2013. године

Чланом 172. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12) прописано је да се на поступке јавних набавки започете до дана почетка примене овог закона примењују прописи по којима су започети. Ставом 2. истог члана Закона прописано је да одлуке о признавању квалификације донете у рестриктивном и квалификационом поступку у складу са прописима важећим до ступања на снагу овог закона, престају да важе најкасније шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

У складу са чланом 178. нови Закон о јавним набавкама ступио је на снагу 6. јануара 2013. године, а почео да се примењује од 1. априла 2013. године. Сходно члану 172. став 2. истог закона одлуке о признавању квалификације донете у рестриктивном и квалификационом поступку према Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 116/08; у даљем образложењу: ЗЈН/2008), престају да важе најкасније 06. јула 2013. године.

Сходно наведеним одредбама произилази да ако је поступак јавне набавке започет према ЗЈН/2008 на исти се примењује пропис по коме је започет, односно ЗЈН/2008.

Имајући у виду да рестриктивни поступак, у складу са чланом 2. став 1. тачка 7) ЗЈН/2008, представља поступак који се спроводи у две фазе и у којем у другој фази понуду могу поднети само кандидати (квалификациони поступак, у складу са чланом 2. став 1. тачка 14) ЗЈН/2008, је начин спровођења прве фазе рестриктивног поступка у областима водопривреде, енергетике, рударства, телекомуникација и саобраћаја), мишљења смо да се на другу фазу рестриктивног поступка која се покреће након 1. априла 2013. године примењује пропис по којем је започет и сам рестриктивни поступак (прва фаза). Дакле, ако је рестриктивни поступак покренут према ЗЈН/2008, мишљења смо и да се на другу фазу рестриктивног поступка примењује исти пропис, односно ЗЈН/2008, док те листе важе, а најкасније до 6. јула 2013. године.

Идентичан став заузела је и Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки на првој општој седници. 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поступак заштите права покренут након 1. априла 2013. године

Ако је поступак јавне набавке започет по Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 116/2008), поступак заштите права спроводи се по одредбама истог Закона, односно Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 116/2008).

Поступак заштите права се не може одвојити од поступка јавне набавке, тако да смо мишљења да се и на поступак заштите права примењују одредбе Закона по којем је покренут поступак јавне набавке, односно да се сходно члану 172. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12) сматра да започети поступак јавне набавке није окончан док се не оконча и поступак заштите права.

Идентичан став заузела је и Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки на првој општој седници.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мировање пореског дуга

Чланом 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12), прописано је да понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Имајући у виду да је на снагу ступио Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС", бр. 119/12), који поред осталог регулише право на мировање пореског дуга, Пореска Управа је Управи за јавне набавке доставила обавештење у вези пореских уверења које издаје Пореска управа, а у вези са учествовањем пореских обвезника у поступцима јавних набавки.

У том обавештењу наведено је да се приликом достављања пореских уверења која издаје Пореска управа, а која садрже податак да је порески обвезник измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода на дан издавања пореског уверења, као и податак да је остварио право на мировање пореског дуга у складу са Законом о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС", бр. 119/12), могу сматрати уредним у смислу члана 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12).

Образац пореског уверења које издаје надлежна организациона јединица Пореске управе у циљу учешћа пореских обвезника у поступку јавне набавкеПогледајте

Напомињемо да је чланом 21. став 1. тачка 4), чланом 22. став 1. тачка 4) и чланом 23. став 1. тачка 3) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС", бр. 29/13), прописано да се у вези са доказивањем испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама поред уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде доставља и уверење надлежне локалне самоуправе да је понуђач (подносилац пријаве) измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Чланом 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени гласник РС", бр. 119/12), прописано је да право на условни отпис камате и мировање главног пореског дуга за локалне порезе може утврдити скупштина јединице локалне самоуправе, под истим условима прописаним овим законом. Ставом 2. истог члана предвиђено је да се ово право остварује код надлежног органа јединице локалне самоуправе.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вредности из члана 57. Закона о јавним набавкама

Чланом 61. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12) прописано је да је у случају спровођења поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од износа из члана 57. овог закона наручилац у обавези да захтева банкарску гаранцију као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

Чланом 95. Закона прописан је рок подношење понуда у отвореном поступку, односно пријава у рестриктивном и квалификационом поступку и конкурентном дијалогу. У наведеном члану рок за подношење понуда је дефинисан у зависности од износа процењене вредности јавне набавке, а у вези са износом из члана 57. овог закона.

У члану 111. став 2. Закона прописано је да је наручилац дужан да организује извештавање понуђача ако је у поступку јавне набавке, чија је процењена вредности већа од износа из члана 57. овог закона, већина понуда одбијена.

Како су у члану 57. став 2. и 4. Закона наведене различите вредности указујемо да се вредности из члана 57. став 2. Закона односе на обавезу објављивања огласа на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, док се вредности из члана 57. став 4. Закона односе на обавезу наручиоца да у складу са чланом 61. став 9. Закона захтева банкарску гаранцију као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, на одређивање рока за подношење понуда из члана 95. овог закона, као и обавезу наручиоца да у складу са чланом 111. Закона организује извештавање понуђача.

Дакле, обавеза наручиоца да захтева банкарску гаранцију као средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза постоји у случају спровођења поступка јавне набавке чија је процењена вредност већа од 250.000.000 динара за добра и услуге, односно већа од 500.000.000 динара за радове. За наведене вредности везује се и обавеза наручиоца да организује извештавање понуђача, односно сходно наведеним вредностима одређује се рок за подношење понуда из члана 95. Закона.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преузимање конкурсне документације од стране заинтересованих лица

Чланом 62. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12) прописано је да је наручилац дужан да истовремено са објављивањем позива за подношење понуда, објави конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Дакле, заинтересована лица, односно потенцијални понуђачи имају могућност да бесплатно преузму конкурсну документацију са Портала јавних набавки, или са интернет странице наручиоца (ако наручилац поседује интернет страницу).