Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 Ukinuta preferencijalna prednost u odnosu na države članice EU

Ukinuta preferencijalna prednost u odnosu na države članice EU

05.11.2018.

Članom 76. Sporazuma utvrđena su pravila u vezi sa javnim nabavkama, te je u tački 4. ovog člana definisano da će, nakon stupanja na snagu Sporazuma, Republika Srbija svaku prednost domaćim preduzećima izraženu u ceni, u periodu od narednih 5 godina postepeno smanjiti u skladu sa određenom dinamikom kako sledi u toj tački, a da će prednost biti potpuno ukinuta najkasnije do isteka pete godine od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

Imajući u vidu da je Sporazum stupio na snagu 1. septembra 2013. godine, rok za ukidanje prednosti date domaćim ponuđačima bio je 1. septembar 2018. godine.

Prednost data domaćim ponuđačima, odnosno ponuđačima koji nude dobra domaćeg porekla (a koja se odnosi na sve druge države, ne samo države potpisnice Sporazuma) i način njene primene definisani su u članu 86. st 1-4. ZJN, pri čemu je stavom 11. ovog člana predviđeno da će se preferencijalna prednost u postupcima javnih nabavki u kojima učestvuju ¬ponuđači iz država potpisnica Sporazuma primenjivati shodno odredbama tog sporazuma.

Kako je članom 16. stav 2. Ustava Republike Srbije definisano da su potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo pravnog poretka Republike Srbije i neposredno se primenjuju, a imajući u vidu i odredbu člana 86. stav 11. ZJN, od 1. septembra 2018. godine ukida se svaka prednost za ponuđače iz Republike Srbije u postupcima javnih nabavki usluga i radova, odnosno svaka prednost za ponuđače koji nude dobra domaćeg porekla u postupcima javnih nabavki dobara, u odnosu na ponuđače i dobra iz država članica Evropske unije.

S druge strane, ukazujemo na to da prednost data domaćim ponuđačima u postupcima javnih nabavki radova i usluga, odnosno ponuđačima koji nude dobra domaćeg porekla u postupcima javnih nabavki dobara, u odnosu na države koje nisu članice EU i dalje se ostvaruje u skladu sa odredbama člana 86. st. 1-4. ZN, a da se ova prednost ne primenjuje u odnosu na države potpisnice CEFTA Sporazuma, shodno članu 86. stav 10. ZJN.