Sertifikacija službenika za javne nabavke

14.11.2010.

4.1.6. Javne nabavke

U oblasti javnih nabavki načinjen je mali napredak. Uprava za javne nabavke pripremila je modele odluka i konkursnih dokumentacija sa ciljem da pomogne naručiocima. Uprava je, takođe, sprovela niz trening seminara za relevantne činioce sistema javnih nabavki i održavala i unapređivala Portal javnih nabavki. Članovi Komisije za zaštitu prava ponuđača imenovani su u oktobru 2010. godine.

Međutim, veliko kašnjenje u formiranju Komisije za zaštitu prava ponuđača značajno je podrilo celokupan sistem javnih nabavki. Pored toga, ograničenja u regulatornom okviru, uključujući odsustvo adekvatnog regulisanja koncesija i dalje su aktuelna. Nedovoljni administrativni kapaciteti tela za javne nabavke, a posebno Grupe za javne nabavke u Ministarstvu finansija, Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava ponuđača su i dalje prisutni. Finansijski resursi ovih tela su vrlo ograničeni. Koordinativni mehanizmi između ključnih aktera u sistemu javnih nabavki su slabi, posebno kada je u pitanju suzbijanje korupcije. Sertifikacija službenika za javne nabavke još uvek nije počela. Strategija unapređenja sistema javnih nabavki takođe nije urađena. Kao rezultat toga, neefikasnosti u korišćenju novca poreskih obveznika nisu smanjene, kao što je i utvrđeno u izveštaju Državne revizorske institucije za 2008. godinu.

Sve u svemu, Srbija je ostvarila umeren napredak u uspostavljanju efikasnog i potpuno nezavisnog sistema javnih nabavki. Potrebno je uložiti značajne napore kako bi se ojačali kapaciteti za primenu EU direktiva u ovoj oblasti.