Radionica: „Ekonomski najpovoljnija ponuda i okvirni sporazumi u službi ekonomičnih i efikasnih javnih nabavki“

16.04.2018.

Radionica je imala za cilj da naglasi značaj primene kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude (ENP) i maksimiziranja „vrednosti za novac“ u trošenju javnih sredstava. Do sada je u praksi pretežno korišćen kriterijum najniže ponuđene cene koji nije dao očekivane rezultate, pre svega u pogledu karakteristika i kvaliteta nabavljenih dobara i usluga. Jedan od načina da naručilac dobije najbolji predmet nabavke za raspoloživi novac (tj. najveću „vrednost za novac“) je putem korišćenja kriterijuma ENP. Stoga je Uprava za javne nabavke pripremila modele konkursnih dokumentacija u kojima se koristi ENP za najčešće predmete nabavki koji su predstavljeni na radionici. Pored toga, razmatrani su i okvirni sporazumi, kao instrumenti za unapređenje efikasnosti procesa javnih nabavki.

Primena kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude razmatrana je na radionici i sa stanovišta Državne revizorske institucije kroz analizu konkretnih slučajeva koji su bili predmet revizije.

Sva izlaganja izazvala su veliko interesovanje učesnika, konstruktivnu diskusiju i komentare prisutnih predstavnika ministarstava, centralizovanih tela za javne nabavke, drugih naručilaca i institucija.

Uprava za javne nabavke zahvaljuje svim učesnicima radionice i podršci UNDP-a i SIDA i nastojaće da u narednom periodu pokrene i realizuje zaključke do kojih se došlo na pomenutom skupu. U novim aktivnostima Uprava će uključiti zainteresovane strane kako bi se zajedničkim radom došlo do najboljih rezultata.

FOTO GALERIJA