понедељак, 15.08.2022.

Радионица: „Економски најповољнија понуда и оквирни споразуми у служби економичних и ефикасних јавних набавки“

16.04.2018.

Радионица је имала за циљ да нагласи значај примене критеријума економски најповољније понуде (ЕНП) и максимизирања „вредности за новац“ у трошењу јавних средстава. До сада је у пракси претежно коришћен критеријум најниже понуђене цене који није дао очекиване резултате, пре свега у погледу карактеристика и квалитета набављених добара и услуга. Један од начина да наручилац добије најбољи предмет набавке за расположиви новац (тј. највећу „вредност за новац“) је путем коришћења критеријума ЕНП. Стога је Управа за јавне набавке припремила моделе конкурсних документација у којима се користи ЕНП за најчешће предмете набавки који су представљени на радионици. Поред тога, разматрани су и оквирни споразуми, као инструменти за унапређење ефикасности процеса јавних набавки.

Примена критеријума економски најповољније понуде разматрана је на радионици и са становишта Државне ревизорске институције кроз анализу конкретних случајева који су били предмет ревизије.

Сва излагања изазвала су велико интересовање учесника, конструктивну дискусију и коментаре присутних представника министарстава, централизованих тела за јавне набавке, других наручилаца и институција.

Управа за јавне набавке захваљује свим учесницима радионице и подршци UNDP-a и SIDA и настојаће да у наредном периоду покрене и реализује закључке до којих се дошло на поменутом скупу. У новим активностима Управа ће укључити заинтересоване стране како би се заједничким радом дошло до најбољих резултата.

ФОТО ГАЛЕРИЈА