Kancelarija za javne nabavke 5 Vesti 5 POSTAVLJENA NADOGRAĐENA VERZIJA SOFTVERA ZA PLANIRANJE NABAVKI I KVARTALNO IZVEŠTAVANJE

POSTAVLJENA NADOGRAĐENA VERZIJA SOFTVERA ZA PLANIRANJE NABAVKI I KVARTALNO IZVEŠTAVANJE

21.01.2015.

Pored tehničkog unapređenja, ključne novine u softveru se odnose na preglede i izveštavanje u vezi sa: centralizovanim nabavkama, neplaniranim nabavkama, detaljima ugovora zaključenim u postupku javne nabavke male vrednosti i izuzetim nabavkama, kratkim pregledom plana sa izvršenjem postupaka i ugovora, kopiranjem podataka iz prethodnog plana u novi itd.

Ukoliko je korisnik, u momentu postavljanja nove verzije softvera, u toku izrade plana nabavki za 2015. godinu, može preuzeti novu verziju, po uputstvu datom od strane Uprave za javne nabavke, čime će celokupna baza prethodno unetih podataka biti preuzeta, i nastaviti dalje sa radom.

Ukoliko je naručilac već usvojio plan nabavki za 2015. godinu pre postavljanja ažuriranog softvera, nije potrebno da vrši bilo kakvu izmenu već usvojenog i dostavljenog plana, već će samo preuzeti novu aplikaciju i nastaviti dalje da radi u novoj verziji (izmene plana, izvršenje plana, unos podataka o zaključenim ugovorima itd.).

Za tehničku podršku u vezi sa radom sa softverom, naručioci se mogu obratiti putem mail-a, na adresu: plan.tehnickapodrska@ujn.gov.rs