среда, 28.09.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Обавештење у вези са регистром понуђача и обавезом усклађивања са одредбама новог Закона о јавним набавкама

Обавештење у вези са регистром понуђача и обавезом усклађивања са одредбама новог Закона о јавним набавкама

24.06.2020.

Чланом 128. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: нови ЗЈН) прописано је да је организација надлежна за регистрацију привредних субјеката дужна да омогући привредним субјектима упис у Регистар понуђача у складу са овим законом, док је ставом 9. истог члана прописано да се понуђач брише из регистра понуђача на основу захтева понуђача за брисање или по службеној дужности ако престане да испуњава неки од законом прописаних услова.

Чланом 128. став 4. новог ЗЈН прописано је да сваки привредни субјект може да поднесе захтев за упис у регистар понуђача, подношењем докумената којима доказује непостојање основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 1) и 2) новог ЗЈН.

Чланом 247. став 1. новог ЗЈН прописано је да се закон примењује од 1. јула 2020. године, осим одредаба члана 128. став 2. овог закона које се примењују од 1. марта 2020. године.

С тим у вези, Агенција за привредне регистре, као организација надлежна за регистрацију привредних субјеката, је на својој интернет страници објавила Обавештење и упутство регистрованим понуђачима о обавези усклађивања са новим Законом о јавним набавкама, које се односи на правна лица.

Наведеним Обавештењем је предвиђено да су правна лица, која су регистрована у Регистру понуђача сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15), у циљу задржавања статуса регистрованог понуђача али у складу са одредбама новог ЗЈН, у обавези да у периоду од 1. марта до 1. јула 2020. године, поднесу доказе о непостојању основа за искључење из поступка јавне набавке из члана 111. став 1. тач. 1) и 2) ЗЈН. Такође је предвиђено да ће правна лица  регистрована у Регистру понуђача, која до 1. јула 2020. године, не доставе тражена документа, бити брисана из Регистра понуђача по службеној дужности, у складу са одредбом члана 128. став 9. новог ЗЈН. С тим у вези, напомињемо да ће се у поступцима јавних набавки покренутим до 1. јула 2020. године, статус регистрованог понуђача доказивати потврдом регистратора Регистра понуђача да је понуђач регистрован у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 69/15), с обзиром да је чланом 239. новог ЗЈН, прописано да ће се поступци јавних набавки који су започети пре почетка примене новог ЗЈН окончати по прописима по којима су започети.

Указујемо да правна лица која тражене документе не доставе до 1. јула 2020. године и која буду избрисана из Регистра понуђача, испуњеност основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 1) и 2) новог ЗЈН, у поступцима јавних набавки покренутим након наведеног датума, могу доказивати или достављањем доказа наручиоцу у сваком појединачном поступку јавне набавке или поновним уписом у Регистар понуђача у складу са чланом 9. Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС“, број 17/20, у даљем тексту: Правилник).

Пријава за регистрацију поновног уписа понуђача у Регистар понуђача сходно одредбама члана 9. Правилника, може се поднети у било ком моменту након 1. јула 2020. године, односно када понуђач процени да је ефикасније и економичније да испуњеност основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 1) и 2) новог ЗЈН доказује уписом у Регистар понуђача, а не достављањем доказа наручиоцу у сваком појединачном поступку јавне набавке.

Уједно подсећамо да сходно одредбама новог ЗЈН, сви понуђачи испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у поступку јавне набавке, међу којима су и основи за искључење из члана 111. став 1. тач. 1) и 2) новог ЗЈН, доказују достављањем изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, прописане чланом 118. ЗЈН, док обавезу достављања доказа има само понуђач који је доставио економски најповољнију понуду.