Kancelarija za javne nabavke 5 Stručna pomoć 5 Mišljenja i objašnjenja ZJN/2019

Mišljenja i objašnjenja ZJN/2019

Pitanje:

Članom 118. stav 4. ZJN propisano je da u izjavi o ispunjenosti kriterijuma privredni subjekti navode izdavaoce dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i izjavljuju da će na zahtev i bez odlaganja, moći naručiocu da dostave te dokaze. S tim u vezi, postavlja se pitanje da li svaki ponuđač dokaze mora da poseduje u momentu popunjavanja izjave?

Odgovor


 

Pitanje:

Da li je naručilac dužan da produži minimalni rok za podnošenje ponuda za pet dana, shodno članu 45. stav 6. Zakona o javnim nabavkama, ukoliko zahteva dostavu uzoraka uz ponudu?

Odgovor


 

Pitanje:

Da li kriterijum za izbor privrednog subjekta, propisan članom 115. stav 2. Zakona o javnim nabavkama, koji se odnosi na dozvolu za obavljanje delatnosti, u slučaju zajedničke ponude, mora da ispuni nosilac posla ili bilo koji član grupe ponuđača ili svaki član grupe ponuđača?

Odgovor


 

Pitanje:

Postupanje javnih naručilaca u pogledu primene člana 14. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama

Odgovor


 

Pitanje:

Na koji način naručilac postupa u slučaju pojave viškova radova?

Odgovor


 

Pitanje:

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan po partijama, pri čemu je ukupna procenjena vrednost javne nabavke veća od 5.000.000 dinara, da li je naručilac dužan da dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u skladu sa članom 119. stav 1. 3akona o javnim nabavkama zahteva od svih ponuđača koji su dostavili ekonomski najpovoljnije ponude, za svaku od predviđenih partija, iako je procenjena vrednost svake pojedine partije manja od 5.000.000 dinara?

Odgovor


Pitanje:

Da li kašnjenje u isporuci dobara, izvršenja usluga ili izvođenja radova koje za posledicu ima naplatu ugovorne kazne, a koje je ponuđač uredno platio u predviđenom roku, spada u povrede ranije zaključenih ugovora u smislu člana 112. stav 1. tačka 5) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19)?

Odgovor


 

Pitanje:

Način dokazivanja osnova za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke

Odgovor


 

Pitanje:

Da li se ugovor o javnoj nabavci, koji je zaključen nakon postupka javne nabavke koji je sproveden u skladu sa odrebama Zakona o javnim nabakama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: ZJN/2015), posle 1. jula 2020. godine, menja u skladu sa odredbama tog zakona ili Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19, u daljem tekstu: ZJN/2019)?

Odgovor


 

Pitanje:

Način postupanja sa dodatnim radovima koji se pojave nakon 1. jula 2020. godine, odnosno nakon početka primene Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 91/19, u daljem tekstu: ZJN/2019)