Kancelarija za javne nabavke 5 Službenik za javne nabavke 5 Saopštenja 5 Počinje održavanje ispita za Službenika za javne nabavke

Počinje održavanje ispita za Službenika za javne nabavke

18.04.2014.

Poštovani, Uprava za javne nabavke je u skladu sa ovlašćenjima iz Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12), donela Pravilnik o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Službeni glasnik RS“, broj 77/14), koji omogućava nastavak procesa sertifikacije službenika za javne nabavke.

Shodno odredbama Zakona o javnim nabavkama svaki naručilac je dužan da svojim aktom kojim uređuje sistematizaciju radnih mesta odredi radno mesto u okviru kojeg će se obavljati poslovi javnih nabavki, a naručilac čija je ukupna vrednost planiranih javnih nabavki na godišnjem nivou veća od 21.000.000,00 dinara, mora da ima najmanje jednog službenika za javne nabavke.

Za razliku od prethodnog Zakona o javnim nabavkama, kada je samo naručilac mogao da prijavi kandidata za polaganje ispita za službenika za javne nabavke, sada kandidat za polaganje ispita može biti kako lice za koje je naručilac podneo prijavu za polaganje ispita, tako i lice za koje je drugo pravno lice podnelo prijavu za polaganje ispita, odnosno svako drugo zainteresovano lice koje podnese prijavu za polaganje ispita.

Poslovi javnih nabavki koje obavlja službenik za javne nabavke su široko postavljeni i obuhvataju: planiranje javne nabavke; sprovođenje postupka javne nabavke uključujući ali ne ograničavajući se na učešće u komisiji za javnu nabavku; izradu konkursne dokumentacije; izradu akata u postupku javne nabavke; izradu ugovora o javnoj nabavci; praćenje izvršenja javne nabavke, kao i sve druge poslove koji su povezani sa postupkom javne nabavke.

U cilju unapređenja sistema javnih nabavki na kvalitativno viši nivo i povećanja efikasnosti, posebnu pažnju treba usmeriti ka podizanju nivoa znanja, odnosno konstantnom stručnom usavršavanju svih učesnika u poslovima javnih nabavki, a sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke je prvi korak ka postizanju ovog cilja.

Sve informacije o terminima i polaganju ispita možete pratiti u okviru rubrike „Službenik za javne nabavke/Ispit„.