Sticanje sertifikata

Uslov za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke je položen ispit.

Ispit se polaže pismeno, odnosno testiranjem. Za pripremu polaganja ispita za sticanje sertifikata, koriste se sledeći pravni izvori: 1) Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 91/19) i podzakonska akta doneta na osnovu tog zakona;  2) Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje) i 3) Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – USJ, 57/89, „Službeni list SRJ”, br. 31/93, 44/99 – dr. propis i „Službeni glasnik RS”, broj 18/20), koji su navedeni u članu 2. Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke.

Za vreme polaganja ispita dozvoljeno je korišćenje zakona i podzakonskih akata, osim ako su u obliku publikacija koje sadrže tumačenje odnosno obrazloženje pojedinih članova tih propisa.

Test ima 55 ispitnih pitanja, od kojih 15 pitanja nose po jedan bod, 35 pitanja nose po dva boda i pet pitanja nose po tri boda. Za delimično dat odgovor kandidat ne dobija bodove. Na ispitna pitanja odgovara se zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora ili upisivanjem odgovora tekstualno ili brojkom.

Ukupno mogući dobijeni broj bodova na testu iznosi 100. Ispit je položio kandidat koji je na testu dobio najmanje 75 bodova.

Smatra se da ispit nije položio kandidat koji je odustao od započetog testiranja, kao i kandidat koji je na ispitu dobio manje od 75 bodova.

Kancelarija kandidatu dostavlja obaveštenje o rezultatima polaganja ispita u roku od 15 dana od dana polaganja ispita.

Kandidatu koji je položio ispit dostavlja se uverenje o položenom ispitu.

Kandidat koji je polagao ispit može izvršiti uvid u svoj test, tako što zahtev za uvid u test dostavlja Kancelariji za javne nabavke. Kancelarija za javne nabavke će omogućiti kandidatu uvid u test u roku od tri dana od dana prijema zahteva.

Kandidat ima pravo prigovora na rezultate ispita u roku od sedam dana od dana prijema obaveštenja, koji može podneti ispitnoj komisiji preko Kancelarije za javne nabavke. O prigovoru kandidata odlučuje ispitna komisija u roku od sedam dana od dana prijema prigovora.

Sertifikat službenika za javne nabavke se stiče danom konačnosti uverenja o položenom ispitu, a službeniku se dostavlja u roku od 90 dana od dana polaganja ispita.