Podzakonski akti

PODZAKONSKI AKTI DONETI U SKLADU SA  ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA
(„Službeni glasnik RS“, br. 91/19)

 

VLADA
 • Odluka o utvrđivanju Spiska naručilaca iz člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama ( „Službeni glasnik RS“, br. 85/20) Preuzmite ovde
 • Uredba o javnim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) Preuzmite ovde 
 • Uredba o načinu obavljanja poslova centralizovanih javnih nabavki na republičkom nivou („Službeni glasnik RS”, broj 116/20) Preuzmite ovde

 

KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
 • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki („Službeni glasnik RS“, br. 21/21) Preuzmite ovde
 • Pravilnik o sadržini konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki – stavljen van snage ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20)  Preuzmite ovde
 • Pravilnik o postupku otvaranja ponuda ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20)  Preuzmite ovde
 • Pravilnik o monitoringu nad primenom propisa o javnim nabavkama( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20)  Preuzmite ovde
 • Pravilnik o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20)  Preuzmite ovde
 • Pravilnik o utvrđivanju sadržine standardnih obrazaca za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci preko Portala javnih nabavki ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) Preuzmite ovde
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju Registra službenika za javne nabavke   („Službeni glasnik RS“, br. 21/21) Preuzmite ovde
 • Pravilnik o postupku i uslovima za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vođenju
  Registra službenika za javne nabavke ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20)  Preuzmite ovde
 • Uputstvo o načinu slanja i objavljivanja oglasa o javnoj nabavci ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20)  Preuzmite ovde
 • Uputstvo za korišćenje Portala javnih nabavki ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20)   Preuzmite ovde
 • Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (IIK)
  Preuzmite ovde
 • Uputstvo za objavljivanje podataka o javnim nabavkama koje su izuzete od primene Zakona
  Preuzmite ovde

 

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA
 • Pravilnik o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača  („Službeni glasnik RS“, br. 17/20) Preuzmite ovde
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača ( „Službeni glasnik RS“, br. 94/20)  Preuzmite ovde
 • Dinarska vrednost evropskih pragova ( „Službeni glasnik RS“, br. 127/21) – u primeni od 1. januara 2022. godine Preuzmite ovde
 • Dinarska vrednost evropskih pragova ( „Službeni glasnik RS“, br. 93/20) – u primeni od 1. jula 2020. godine Preuzmite ovde