Подзаконски акти

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ДОНЕТИ У СКЛАДУ СА  ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(„Службени гласник РС“, бр. 91/19)

 

ВЛАДА

 

 • Одлука о утврђивању Списка наручилаца из члана 3. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 85/20) Преузмите овде
 • Уредба о јавним набавкама у области одбране и безбедности ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20) Преузмите овде 
 • Уредба о начину обављања послова централизованих јавних набавки на републичком нивоу („Службени гласник РС”, брoj 116/20) Преузмите овде

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 • Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“, бр. 21/21) Преузмите овде
 • Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки – стављен ван снаге ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Правилник о поступку отварања понуда ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Правилник о мониторингу над применом прописа о јавним набавкама( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Правилник о утврђивању општег речника набавке ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Правилник о утврђивању садржине стандардних образаца за објављивање огласа о јавној набавци преко Портала јавних набавки ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20) Преузмите овде
 • Правилник о измени и допуни Правилника о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке   („Службени гласник РС“, бр. 21/21) Преузмите овде
 • Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу
  Регистра службеника за јавне набавке ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Упутство о начину слања и објављивања огласа о јавној набавци ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)  Преузмите овде
 • Упутство за коришћење Портала јавних набавки ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20)   Преузмите овде
 • Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (ИИК)
  Преузмите овде
 • Упутство за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона
  Преузмите овде

 

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА

 

 

 • Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача  („Службени гласник РС“, бр. 17/20) Преузмите овде
 • Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача ( „Службени гласник РС“, бр. 94/20)  Преузмите овде
 • Динарска вредност европских прагова ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20) Преузмите овде

 

 

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013