Ostali propisi

 • Zakon o radu
  („Službeni glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013, 75/2014 , 13/2017 i 113/2017)
  Preuzmite ovde
 • Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
  („Službeni glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – Odluka US RS, 84/2004 – drugi zakon,85/2005 (čl. 63-79. nisu u prečišćenom tekstu), 101/2005 – drugi zakon, 63/2006 -Odluka US RS, 5/2009 (čl. 3. nije u prečišćenom tekstu), 107/2009, 101/2010 (Prelazne odredbe nisu u prečišćenom tekstu), 93/2012, 62/2013, 108/2013,75/2014 (čl. 18-20. i 22. nisu u prečišćenom tekstu), 142/2014 i 73/2018 (čl. 40-54.nisu u prečišćenom tekstu). Vidi: Rešenje US RS – 60/2011. Vidi: Rešenje US RS- 7/2013)
  Preuzmite ovde
 • Zakon o budžetskom sistemu
  („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010 (čl. 42-44. nisu u prečišćenomtekstu), 101/2010, 101/2011 (čl. 21. nije u prečišćenom tekstu), 93/2012 (čl. 46-53. nisu u prečišćenom tekstu), 62/2013 (čl. 19. nije u prečišćenom tekstu),63/2013, 108/2013 (čl. 4-7. nisu u prečišćenom tekstu), 142/2014 (čl. 18, nije uprečišćenom tekstu), 68/2015 – drugi zakon, 103/2015 (čl. 16. i 17. nisu uprečišćenom tekstu), 99/2016 (čl. 43. i 44. nisu u prečišćenom tekstu), 113/2017 (čl. 15-17. nisu u prečišćenom tekstu) i 95/2018)
  Preuzmite ovde
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
  („Službeni glasnik RS“, br. 95/2018)
  Preuzmite ovde
 • Zakon o državnim službenicima
  („Službeni glasnik RS“, br. 79/2005, 81/2005, 83/2005,64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 (čl. 55-63. nisu u prečišćenom tekstu),99/2014 (čl. 29-33. nisu u prečišćenom tekstu) i 94/2017 (čl 7-11. nisu uprečišćenom tekstu) i 95/2018 (čl. 91-99. nisu u prečišćenom tekstu))
  Preuzmite ovde
 • Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
  („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 63/2006, 115/2006,101/2007, 99/2010, 108/2013 (čl. 2. i 3. nisu u prečišćenom tekstu), 99/2014 i 95/2018)
  Preuzmite ovde
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja
  („Službeni glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010)
  Preuzmite ovde
 • Strategija reforme javne uprave u Republici Srbiji
  („Službeni glasnik RS“, br. 9/2014, 42/2014 -ispravka i 54/2018)
  Preuzmite ovde
 • Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika
  („Službeni glasnik RS“, br. 117/2005, 108/2008, 109/2009 (čl. 8. nije u prečišćenom tekstu), 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015,102/2015, 113/2015, 16/2018, 2/2019 i 4/2019)
  Preuzmite ovde
 • Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima,posebnim organizacijama i službama Vlade
  („Službeni glasnik RS“, br. 81/2007 (zvanični prečišćenitekst), 69/2008, 98/2012, 87/2013 i 2/2019)
  Preuzmite ovde
 • Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika
  („Službeni glasnik RS“, br. 4/2019)
  Preuzmite ovde
 • Uredba o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina
  („Službeni glasnik RS“, br. 21 od 22. februara 2014, 18 od 15. marta 2019.)
  Preuzmite ovde
 • Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima
  („Službeni glasnik RS“, br. 8/2006)
  Preuzmite ovde
 • Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima
  („Službeni glasnik RS“, br. 2/2019)
  Preuzmite ovde
 • Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
  (Službeni glasnik RS, br. 10/93, 14/93 – ispravka, 67/2016 i 3/2017)
  Preuzmite ovde
 • Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem 
  („Službeni glasnik RS“, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016,46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018 i 14/2019)
  Preuzmite ovde
 • Pravilnik o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara – nije u primeni
  („Službeni glasnik RS“, broj 111/15)
  Preuzmite ovde
 • Pravilnik o zahtevima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke – u primeni
  („Službeni glasnik RS”, broj 10/22)
  Preuzmite ovde
 • Kodeks ponašanja državnih službenika
  („Službeni glasnik RS“, broj 29/08, 30/15, 20/18, 42/18 i 80/19)
  Preuzmite ovde