O nama

Kancelarija za javne nabavke je posebna organizacija koja obavlja stručne poslove u oblasti javnih nabavki,  sprovodi monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama, učestvuje u izradi zakona i drugih propisa u oblasti javnih nabavki i donosi podzakonske akte u oblasti javnih nabavki, upravlja Portalom javnih nabavki, evidentira podatke o postupcima javnih nabavki i ugovorima o javnim nabavkama, sarađuje sa domaćim i stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti javnih nabavki u cilju unapređenja sistema javnih nabavki, pruža stručnu pomoć naručiocima i ponuđačima, doprinosi stvaranju uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava u postupku javne nabavke.

Na rad i organizaciju Kancelarije za javne nabavke primenjuju se propisi o državnoj upravi, ako Zakonom o javnim nabavkama (Službeni glasnik RS“ broj 91/19) nije drugačije određeno.

Kancelarija za javne nabavke obavlja sledeće poslove:

 1. priprema strategiju razvoja i unapređenja javnih nabavki u Republici Srbiji;
 2. sprovodi monitoring nad primenom propisa o javnim nabavkama i priprema godišnji izveštaj o sprovedenom monitoringu;
 3. podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje propisane ovim zakonom, podnosi zahtev za zaštitu prava i inicira sprovođenje drugih odgovarajućih postupaka pred nadležnim organima kada na osnovu monitoringa uoči nepravilnosti u primeni propisa o javnim nabavkama;
 4. učestvuje u izradi zakona i drugih propisa u oblasti javnih nabavki i donosi podzakonske akte u oblasti javnih nabavki;
 5. daje mišljenja o primeni odredaba ovog zakona i drugih propisa u oblasti javnih nabavki;
 6. pruža stručnu pomoć, priprema smernice, priručnike, kao i druge publikacije u oblasti javnih nabavki i stara se da budu jednako dostupni naručiocima i privrednim subjektima bez naknade;
 7. prikuplja statističke i druge podatke o sprovedenim postupcima, zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i priprema poseban godišnji izveštaj o javnim nabavkama;
 8. propisuje postupak i uslove za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke i vodi registar službenika za javne nabavke;
 9. upravlja Portalom javnih nabavki;
 10. preduzima potrebne aktivnosti u vezi sa pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, u oblasti javnih nabavki;
 11. sarađuje sa domaćim i stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti javnih nabavki u cilju unapređenja sistema javnih nabavki;
 12. sarađuje sa drugim državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
 13. obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom.