Kancelarija za javne nabavke 5 Izveštaji 5 Izveštaji građanskog nadzornika

Izveštaji građanskog nadzornika

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke kupovine solo autobusa putem finansijskog lizinga i kupovine novih autobusa gradskog tipa, naručioca JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke usluge prevoza putnika u gradskom i prigradskom prevozu, u otvorenom postupku, naručioca Gradska agencija za saobraćaj doo Kragujevac

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke održavanja dela državnih puteva I i II reda u Republici Srbiji, u otvorenom postupku, naručioca Javno preduzeće „Putevi Srbije“

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke Lekova sa Liste C Liste lekova, u otvorenom postupku, naručioca Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke Lekova sa Liste A i Liste A1 Liste lekova, u otvorenom postupku, naručioca Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke lekova za lečenje hemofilije, u otvorenom postupku, naručioca Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke Lekova sa Liste B i Liste D Liste lekova, u otvorenom postupku, naručioca Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke ulja za loženje, u otvorenom postupku, naručioca Ministarstvo odbrane

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke pogonskog goriva, u otvorenom postupku, naručioca Ministarstvo odbrane

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke pejsmejkera, elektroda i implantabilnih defibrilatora sa pratećim specifičnim potrošnim materijalom, koji je neophodan za njegovu implantaciju, u otvorenom postupku, naručioca Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke električne energije, u otvorenom postupku, naručioca Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke sedam pogonskih stanica B-2000 za VI BTO sistem i zamenu tehnologije izvoza uglja, sa pripadajućom opremom, ukupne dužine transportera 14 km, naručioca JP „Elektroprivreda Srbije“

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke električne energije, u otvorenom postupku, naručioca Ministarstvo odbrane

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke materijala za peritoneumsku dijalizu u kućnim uslovima, naručioca Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke električne energije, naručioca Grad Beograd, Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke usluga prevoza zaposlenih, naručioca JP „Elektroprivreda Srbije“

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke derivata nafte, u otvorenom postupku, naručilaca Ministarstvo rudarstva i energetike, Uprava za rezerve energenata i Republičke direkcije za robne rezerve

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke radova na izgradnji privrednog objekta sa parternim uređenjem i pratećom infrastrukturom na delu radne zone Sever, u otvorenom postupku, naručioca JP „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke prirodnog gasa, u otvorenom postupku, naručioca Ministarstvo odbrane, Vojna akademija

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke dobara – isparivač, dodatni EKO, duvači gara, sa opremom i delovima kotla pod pritiskom, u otvorenom postupku, naručioca JP EPS – Ogranak „TENT“ Beograd-Obrenovac

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke usluga osiguranja imovine i zaposlenih za potrebe Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ i privrednih društava koje je ono osnovalo

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke električne energije, u otvorenom postupku, naručioca „Železnice Srbije“

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke dobara – nafte i derivata nafte, u otvorenom postupku, naručioca Ministarstvo rudarstva i energetike, Uprava za rezerve energenata

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke izvođenja radova na Koridoru 10, autoput E-75 Beograd – Niš – granica sa BJR Makedonijom, deonica: Srpska Kuća – Levosoje, od km 934+354,73 do 942+413,31 km, naručioca Javno preduzeće „Putevi Srbije“

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke višeenergetskih linearnih akceleratora sa pratećom radiološkom opremom, u otvorenom postupku, naručioca Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine

Prilozi:

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke električne energije, u otvorenom postupku, naručioca Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke usluga u proizvodnim i poslovnim procesima, u otvorenom postupku, naručioca JP EPS-Privredno društvo „Termoelektrane Nikola Tesla“ Obrenovac

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja centralizovane javne nabavke goriva i maziva, u otvorenom postupku, naručioca Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke jedinstvenog informacionog sistema za obračun i naplatu električne energije za snabdevača i operatora distributivnog sistema, naručioca Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke usluga prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Grada Niša, u otvorenom i pregovaračkom postupku, naručioca JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke električne energije, u otvorenom postupku, naručioca Ministarstvo odbrane

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke lekova sa A i A1 Liste lekova, u otvorenom postupku, naručioca Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke radova na rekonstrukciji kapaciteta za prijem, otpremu i upravljanje saobraćajem vozova u železničkoj stanici Beograd centar – faza I, u otvorenom postupku, naručioca „Železnice Srbije“

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke radova na ispumpavanju zamuljane vode i mulja na površinskom kopu PD RB „Kolubara“ – „Tamnava – Zapadno polje“, u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za ponošenje ponude, naručioca Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“.

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke goriva i maziva, u otvorenom postupku, naručioca Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke generatora za blok B2, u otvorenom postupku, naručioca Privredno društvo „Termoelektrane Nikola Tesla“, Obrenovac

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke električne energije, u pregovaračkom postupku u skladu sa članom 35. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama, naručioca „Železnice Srbije“

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke električne energije za pokriće gubitaka u prenosnom sistemu za period jul-decembar 2014. godine, u drugoj fazi kvalifikacionog postupka, naručioca Javno preduzeće „Elektromreža Srbije“, Beograd

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke električne energije, u otvorenom postupku, naručioca „Železnice Srbije“

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke lekova, u otvorenom postupku, naručioca Apoteka Novi Sad

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke pružanja zdravstvenih usluga hiperbarične oksigenoterapije, u otvorenom postupku, naručioca Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke energenata, u otvorenom postupku, naručioca Republički fond za zdravstveno osiguranje

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja javne nabavke dobara-pogonsko gorivo evro-dizel, u otvorenom postupku, naručioca JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Beograd“

Izveštaj građanskog nadzornika o sprovedenom postupku nadgledanja pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, po partijama, za nabavku dobara – lekova Lista A i A1/RFZO, lekova za lečenje HIV-a/RFZO, lekovi Lista D/RFZO, medicinska pomagala/RFZO, JN br. 1/13, naručioca Apoteka „Beograd“