уторак, 28.05.2024.

Правни оквир

Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23), у члану 185. прописано је да је наручилац дужан да лицима која обављају послове јавних набавки омогући оспособљавање за обављање послова јавних набавки и полагање испита за службеника за јавне набавке, као и континуирано усавршавање.  Канцеларија за јавне набавке прописује поступак и услове за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и води регистар службеника за јавне набавке.

Правилником о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20, 21/21 и 115/23) прописани су поступак и услови за стицање сертификата за службеника за јавне набавке, као и да се за потребе стручног оспособљавања и припреме за полагање стручног испита за службеника користе правни извори из члана 2. став 1. овог правилника. Такође, уређен је начин полагања стручног испита за службеника за јавне набавке, а статус кандидата за полагање испита има лице са стеченим високим образовањем на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно које има високообразовање са академским називом мастер на основним студијама у трајању од најмање четири године, које је поднело пријаву за полагање испита или за које је пријаву поднео наручилац или друго правно лице.