уторак, 28.05.2024.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Укинута преференцијална предност у односу на државе чланице ЕУ

Укинута преференцијална предност у односу на државе чланице ЕУ

05.11.2018.

Чланом 76. Споразума утврђена су правила у вези са јавним набавкама, те је у тачки 4. овог члана дефинисано да ће, након ступања на снагу Споразума, Република Србија сваку предност домаћим предузећима изражену у цени, у периоду од наредних 5 година постепено смањити у складу са одређеном динамиком како следи у тој тачки, а да ће предност бити потпуно укинута најкасније до истека пете године од дана ступања на снагу овог споразума.

Имајући у виду да је Споразум ступио на снагу 1. септембра 2013. године, рок за укидање предности дате домаћим понуђачима био је 1. септембар 2018. године.

Предност дата домаћим понуђачима, односно понуђачима који нуде добра домаћег порекла (а која се односи на све друге државе, не само државе потписнице Споразума) и начин њене примене дефинисани су у члану 86. ст 1-4. ЗЈН, при чему је ставом 11. овог члана предвиђено да ће се преференцијална предност у поступцима јавних набавки у којима учествују ¬понуђачи из држава потписница Споразума примењивати сходно одредбама тог споразума.

Како је чланом 16. став 2. Устава Републике Србије дефинисано да су потврђени међународни уговори саставни део правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују, а имајући у виду и одредбу члана 86. став 11. ЗЈН, од 1. септембра 2018. године укида се свака предност за понуђаче из Републике Србије у поступцима јавних набавки услуга и радова, односно свака предност за понуђаче који нуде добра домаћег порекла у поступцима јавних набавки добара, у односу на понуђаче и добра из држава чланица Европске уније.

С друге стране, указујемо на то да предност дата домаћим понуђачима у поступцима јавних набавки радова и услуга, односно понуђачима који нуде добра домаћег порекла у поступцима јавних набавки добара, у односу на државе које нису чланице ЕУ и даље се остварује у складу са одредбама члана 86. ст. 1-4. ЗН, а да се ова предност не примењује у односу на државе потписнице CEFTA Споразума, сходно члану 86. став 10. ЗЈН.