Usklađeni podzakonski akti

Obaveštavamo vas da su dana 03.10.2015. godine u „Službenom glasniku RS“, broj 83/15, objavljeni podzakonski akti koje je donela Uprava za javne nabavke, a koji su usklađeni sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15).

Podzakonski akti stupaju na snagu 11.10.2015. godine.

Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca

Pravilnik o sadržini odluke o sprovođenju postupka javne nabavke od strane više naručilaca

Pravilnik o formi plana javnih nabavki i načinu objavljivanja plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o formi i sadržini zahteva za mišljenje o osnovanosti primene pregovaračkog postupka

Objavljeno u kategoriji Vesti
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013