недеља, 29.05.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 СОФТВЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ И КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

СОФТВЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ И КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

19.01.2014.

Новим Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12) прописано је да је наручилац дужан да до 31. јануара донесе план набавки за текућу годину, и да достави план набавки и измене плана Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронској форми, у року од десет дана од дана доношења плана, односно од извршене измене.

Такође, наручилац треба да сачини извештај о извршењу плана набавки најкасније до 31. марта текуће за претходну годину, и да га достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у електронској форми.

Правилником о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки („Сл. гласник РС“, бр. 29/13) предвиђено је да се план набавки и извештај о извршењу плана достављају путем апликативног софтвера израђеног од стране Управе за јавне набавке.

У складу са наведеним, Управа за јавне набавке је поставила јединствени софтвер који обухвата нови програм за планирање набавки и већ постојећи програм за квартално извештавање.

Напомињемо да су сви наручиоци у обавези да своје планове набавки, измене планова, извештаје о извршењу планова, као и кварталне извештаје достављају искључиво у електронској форми, путем наведеног софтвера.

Инсталирањем новог софтвера, сви подаци из постојеће базе података за квартално извештавање биће преузети, и наручилац наставља да ради у новој апликацији.

Планови набавки, измене планова и извештаји о извршењу планова Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији достављају се на адресу: plan@ujn.gov.rs

Квартални извештаји о закљученим уговорима и спроведеним поступцима набавки Управи за јавне набавке достављају се на адресу: izvestaj@ujn.gov.rs

Преузмите овде