САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ НАБАВКИ РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ УСЛОВА У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ

САОПШТЕЊЕ У ВЕЗИ НАБАВКИ РАДИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ УСЛОВА У ВАНРЕДНОЈ СИТУАЦИЈИ

Чланом 7. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), прописано је да одредбе овог закона наручиоци не примењују на набавке ради обезбеђивања основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко-технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода.

Чланом 8. став 1. тачка 3) Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и93/12), елементарна непогода је догађај хидрометеоролошког, геолошког или биолошког порекла, проузрокован деловањем природних сила, као што су: земљотрес, поплава, бујица, олуја, јаке кише, атмосферска пражњења, град, суша, одроњавање или клизање земљишта, снежни наноси и лавина, екстремне температуре ваздуха, нагомилавање леда на водотоку, епидемија заразних болести, епидемија сточних заразних болести и појава штеточина и друге природне појаве већих размера које могу да угрозе здравље и живот људи или проузрокују штету већег обима.

Последице поплаве које се огледају у угрожавању живота или здравља људи или животне средине захтевају хитност у поступању наручилаца, те с тим у вези Закон предвиђа изузетак од обавезе спровођења поступка јавне набавке. Изузетак треба примењивати у складу са његовом сврхом, само за набавке намењене обезбеђивању основних животних услова, односно не проширивати његову примену на друге набавке.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013