недеља, 29.05.2022.

Позив за пријављивање наручилаца

17.01.2013.

Република Србија
Управа за јавне набавке

У вези са чланом 7. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012) Управа за јавне набавке објављује:

Позив за пријављивање наручилаца
ради утврђивања списка наручилаца
који испуњавају услове

за изузимање од примене Закона о јавним набавкама
(искључива права, набавке ради даље продаје)

Чланом 7. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, у даљем тексту: Закона), који је ступио на снагу 06. јануара 2013. године а примењује се од 1. априла 2013. године, прописано је да Влада утврђује списак наручилаца из става 1. тачка 1) овог члана и списак наручилаца који примењују изузетак из става 1. тачка 6) и 7) овог члана који се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на Порталу јавних набавки.

У циљу благовременог утврђивања овог списка Управа за јавне набавке позива наручиоце да се пријаве Управи за јавне набавке са одговарајућом документацијом.

Списак наручилаца из члана 7. став 1. тачка 1) Закона

Чланом 7. став 1. тачка 1) Закона прописано је да одредбе овог закона наручиоци не примењују на набавке од лица или организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке.

У вези са чланом 7. став 1. тачка 1) Закона потребно је доставити:

1) податке о наручиоцу (назив, адреса; основ из члана 2. или члана 117. Закона по којем испуњава услове за статус наручиоца; шифра делатности, матични број, ПИБ; лице за контакт, број телефона и e-mail адреса);

2) податке о делатности за коју наручилац има искључиво право и одговарајућу документацију у складу са чланом 3. став 1. тачка 24) Закона;

Напомена: Искључиво право сходно члану 3. тачка 24) Закона је право на основу којег одређено лице једино може обављати одређену делатност на одређеном географском подручју, а које је додељено или произилази из закона, посебног прописа или појединачног акта, односно уговора или споразума, који је донела, односно закључила Република Србија, територијална аутономија или локална самоуправа.

3) пример уговора који се закључује на основу тог овлашћења.

Списак наручилаца који примењују изузетак из члана 7. став 1. тач. 6) и 7) Закона

Чланом 7. став 1. тачка 6) Закона прописано је да одредбе овог закона наручиоци не примењују на набавке добара и услуга које наручилац набавља ради даље продаје, ради прераде и продаје, као и ради пружања услуга или извођења радова на тржишту, под условом да наручилац нема искључива или посебна права препродаје или изнајмљивања тих добара, односно пружања услуга или извођења радова за које ће та добра и услуге користити.

У вези са чланом 7. став 1. тачка 6) Закона потребно је доставити:

1) податке о наручиоцу (назив, адреса; основ из члана 2. или члана 117. Закона по којем испуњава услове за статус наручиоца; шифра делатности, матични број, ПИБ; лице за контакт, број телефона и e-mail адреса) који примењује изузетак;

2) податке о предмету набавке (добара, услуга) на које се односи изузетак и које наручилац пружа на тржишту у условима тржишне конкуренције уз образложење (одговарајућа документација) испуњености услова који су прописани чланом 7. став 1. тачка 6) Закона.

Чланом 7. став 1. тачка 7) Закона прописано је да одредбе овог закона наручиоци не примењују на набавке добара и услуга у вези са сигурносним бојама за израду новчаница, идентификационих докумената и акцизних маркица, набавке заштићених папира за израду новчаница и идентификационих докумената, OVD елемената заштите за израду новчаница, идентификационих докумената и чипова за израду идентификационих докумената и набавке услуга транспорта новца, као и обезбеђења транспорта новца, пошиљки готовог новца и ефективног страног новца.

У вези са чланом 7. став 1. тачка 7) Закона потребно је доставити:

1) податке о наручиоцу (назив, адреса; основ из члана 2. или члана 117. Закона по којем испуњава услове за статус наручиоца; шифра делатности, матични број, ПИБ; лице за контакт, број телефона и e-mail адреса) који примењује изузетак;

2) податке о предмету набавке (добара, услуга) на које се односи изузетак уз образложење (одговарајућа документација) испуњености услова који су прописани чланом 7. став 1. тачка 7) Закона.

Адреса на коју се подносе пријаве: Управа за јавне набавке, 11000 Београд, Немањина 22-26 са назнаком “Утврђивање списка наручилаца из члана 7. Закона о јавним набавкама“.

С обзиром да се Закон примењује од 01. априла 2013. године молимо да до 10.03.2013. године доставите податке како би се благовремено припремили наведени спискови.

Контакт телефон: 011/2888-712