понедељак, 15.08.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Почетна 5 Обука за представнике наручилаца и понуђача

Обука за представнике наручилаца и понуђача

24.05.2017.

Teмe oбукe биле су:

1. Примeнa oквирних спoрaзумa у прaкси
2. Смeрницe зa примeну критeриjумa eкoнoмски нajпoвoљниja пoнудa
3. Нajчeшћe нeпрaвилнoсти у прaкси

Фото галерија