Обука за представнике наручилаца и понуђача

Обука за представнике наручилаца и понуђача

Управа за јавне набавке је дана 19. маја 2017. године у Београду организовала обуку за представнике наручилаца и понуђача.

Teмe oбукe биле су:

1. Примeнa oквирних спoрaзумa у прaкси
2. Смeрницe зa примeну критeриjумa eкoнoмски нajпoвoљниja пoнудa
3. Нajчeшћe нeпрaвилнoсти у прaкси

Фото галерија

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013