среда, 28.09.2022.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Обавештење у вези са спровођењем поступака јавних набавки у току ванредног стања

Обавештење у вези са спровођењем поступака јавних набавки у току ванредног стања

24.03.2020.

Обавештавамо све учеснике у поступцима јавних набавки да су и током проглашеног ванредног стања, у обавези да поступају у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), укључујући и рокове за подношењe понуда, поступак јавног отварања понуда, вршење увида у документацију о спроведеном поступку од стране заинтересованих понуђача и др.

Уколико наручиоци нису у могућности да у складу са одредбама ЗЈН наставе са спровођењем покренутих поступака јавних набавки, указујемо на могућност обуставе поступка у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН. Ванредно стање се у смислу ове одредбе, може сматрати објективним и доказивим разлогом за обуставу поступка јавне набавке, а који се није могао предвидети у време покретања поступка и који онемогућава да се започети поступак оконча. Указујемо, да се обустављени поступци могу поново покренути када се стекну услови неопходни за спровођење поступка јавне набавке.

Поред наведеног, препорука је да наручиоци, док траје ванредно стање, не покрећу нове поступке јавних набавки, све док се не стекну услови са потпуну примену одредаба ЗЈН.

Уједно напомињемо да, уколико наручилац сматра да поступак јавне набавке може да спроведе и оконча поштујући одредбе ЗЈН, неопходно је да узме у обзир да ли ће уговор о јавној набавци моћи да се реализује у складу са уговорним одредбама.

Посебно напомињемо да наручиоци имају могућност примене члана 131е, у вези са чланом 7. став 1. тачка 3) ЗЈН којим су предвиђене набавке добара, услуга и радова на које се не примењују одредбе ЗЈН.