недеља, 29.05.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОВОДОМ ИМЕНОВАЊА ГРАЂАНСКОГ НАДЗОРНИКА

29.07.2013.

Грађанског надзорника именује Управа за јавне набавке, у складу са критеријумима и условима дефинисаним Правилником о грађанском надзорнику („Службени гласник РС“ бр. 29/13), најкасније до дана који је у годишњем плану набавки наручиоца одређен као оквирни датум покретања поступка јавне набавке, односно 30 дана од дана пријема плана набавки, а наручилац не може пре именовања грађанског надзорника покренути поступак јавне набавке.

Именовање грађанског надзорника од стране Управе за јавне набавке, Закон везује за план набавки, који су, сагласно члану 51. Закона, наручиоци дужни да донесу до 31. јануара за текућу годину, и у року од десет дана од дана доношења, у електронском облику доставе Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Закон предвиђа именовање грађанских надзорника на основу планова набавки, управо из разлога да би се могле благовремено сагледати годишње потребе за именовањем грађанских надзорника, временски распоред потребног ангажовања, као и потребе у погледу експертизе за одређеним предметима набавки, што омогућава благовремену припрему и планирање на страни грађанских надзорника.

С обзиром да су до дана почетка примене Закона, односно до 01.04.2013. године, протекли рокови у којима су наручиоци били дужни да доставе Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, планове набавки за текућу годину, Управа за јавне набавке је на својој интернет страници, објавила мишљење да наручиоци нису у обавези да планове набавки за 2013. годину достављају Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији, тако да ће се ова одредба примењивати од 2014. године.

Наведено директно указује и да је именовање грађанских надзорника у складу са Законом, у пуној мери објективно могуће у наредној години.

С тим у вези, истичемо да је у периоду 2010-2012. година, просечан број уговора чија је вредност прелазила милијарду динара износио 21. За непуна три месеца од примене Закона Управи за јавне набавке стигло је 19 пријава за одређивање грађанског надзорника. Досадашње искуство у примени овог института показало је да постоји интерес код организација које се баве јавним набавкама, спречавањем корупције или сукоба интереса за обављање функције грађанског надзорника. Такође, евидентно је да су тренутни кадровски капацитети ових институција недовољни да би се без благовремене припреме и планирања на страни грађанских надзорника задовољиле потребе наручилаца, те да уколико би обавеза именовања грађанских надзорника била примењена у 2013. години, на основу „ad hoc“ поднетих захтева, тренутна ограниченост капацитета на страни организација цивилног друштва могла би да блокира или значајно успори највредније поступке јавних набавки. Стога је целисходно да се пуна примена института грађанског надзорника примењује од 2014. године, а што је сагласно одредби чл. 28. ст. 6. Закона, да се грађански надзорник именује најкасније до дана који је у годишњем плану набавки наручиоца одређен као оквирни датум покретања поступка јавне набавке, односно 30 дана од дана пријема плана набавки.

До тада ће Управа за јавне набавке, у сарадњи са организацијама цивилног друштва и уз подршку међународних организација, помоћи у јачању кадровских капацитета организација грађанског друштва како би достигле потребан ниво у 2014. години и обезбедиле несметану примену у пракси поменутог законског решења.

Наручиоцима који се одлуче да поднесу захтеве за одређивање грађанског надзорника грађански надзорник ће бити именован у роковима који ће зависити од расположивих капацитета удружења из чијих се редова именује грађански надзорник.