четвртак, 01.06.2023.
Канцеларија за јавне набавке 5 Вести 5 Обавештење о обавези евидентирања и објављивања података у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама

Обавештење о обавези евидентирања и објављивања података у складу са чланом 181. Закона о јавним набавкама

04.01.2023.

Чланом 181. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19, у даљем тексту: Закон), прописано је да је наручилац дужaн да евидентира податке о вредности и врсти јавних набавки из чл. 11. – 21. овог Закона и то по сваком основу за изузеће посебно, као и јавне набавке из члана 27. став 1. овог Закона.

Чланом 181. став 4. Закона прописано је да податке из става 3. овог члана наручиоци збирно објављују на Порталу јавних набавки најкасније до 31. јануара текуће године за преходну годину.

С тим у вези, обавештавамо вас да сте у складу са наведеним законским одредбама у обавези да наведене податке за 2022. годину евидентирате и исте објавите најкасније до 31. јануара 2023. године, а у складу са Упутством за објављивање података о јавним набавкама које су изузете од примене Закона, које је објављено на интернет страници Канцеларије за јавне набавке, као и упутством о начину евидентирања и објављивања података, које је објављено на Порталу јавних набавки (линк за приступ наведеном упутству: Godišnji izveštaj o nabavkama – Overview (visualstudio.com).

Подсећамо да је чланом 236. став 1. тачка 16) Закона прописана прекршајна одговорност за наручиоца и одговорно лице наручиоца ако не евидентира податке о вредности и врсти јавних набавки или их у прописаном року не објави на Порталу јавних набавки (члан 181).