Модел интерног акта

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке припремила Модел интерног акта, како би се наручиоцима пружила помоћ при изради интерних правилника, којима се уређују фазе процеса јавне набавке – планирање, спровођење поступка, извршење уговора.

Обавезу доношења интерног акта, до 13. марта 2014. године, има сваки наручилац, у складу са чланом 22. став 1. Закона о јавним набавкама и Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС“, бр. 106/13).

Израдом Модела интерног акта, реализована је једна од активности предвиђених Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.

Преузмите овде

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013