Правни оквир

Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19), у члану 185. прописано је да је наручилац дужан да лицима која обављају послове јавних набавки омогући оспособљавање за обављање послова јавних набавки и полагање испита за службеника за јавне набавке, као и континуирано усавршавање.  Канцеларија за јавне набавке прописује поступак и услове за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и води регистар службеника за јавне набавке.

Правилником о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођењу Регистра службеника за јавне набавке ( „Службени гласник РС“, бр. 93/20) прописани су поступак и услови за стицање сертификата за службеника за јавне набавке, као и да се за потребе стручног оспособљавања и припреме за полагање стручног испита за службеника користе правни извори из члана 2. став 1. овог правилника. Такође, уређен је начин полагања стручног испита за службеника за јавне набавке, а статус кандидата за полагање испита има лице са стеченим високим образовањем на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно које има високообразовање са академским називом мастер на основним студијама у трајању од најмање четири године, које је поднело пријаву за полагање испита или за које је пријаву поднео наручилац или друго правно лице.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013