Pravilnik u vezi sa nabavkom kredita kao finansijske usluge

Dana 06.11.2009. godine, u «Sl. glasniku RS» br. 91/09, objavljen je Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne nabavke kredita kao finansijske usluge. Isti se može preuzeti sa sajta Uprave za javne nabavke (sekcija „Propisi/podzakonski akti”).

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013