Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама

Ступањем на снагу новог Правилника о начину вођења евиденције о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 50/09) наручиоци су у обавези да кварталне извештаје о јавним набавкама достављају Управи за јавне набавке на новим обрасцима који су сасавни део Правилника, и то почев од рока за трећи квартал 2009. године.

Такође, новим Правилником прописано је да су од трећег квартала па надаље наручиоци у обавези да, поред извештаја у папирној форми, обавезно достављају и извештаје у електронском облику који морају бити урађени у електронској апликацији израђеној од стрене Управе. Правилник можете да преузмета у секцији „Прописи/подзаконски акти“. Електронски обрасци са детаљним упутством за њихово преузимање, коришћење и достављање биће благовремено постављени на сајт Управе.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013