Nadležnosti

Uprava za javne nabavke je posebna organizacija koja vrši nadzor nad primenom ovog zakona, donosi podzakonske akte i obavlja stručne poslove u oblasti javnih nabavki, prati sprovođenje postupaka javnih nabavki, kontroliše primenu pojedinih postupaka, upravlja Portalom javnih nabavki, priprema izveštaje o javnim nabavkama, predlaže mere za unapređenje sistema javnih nabavki, pruža stručnu pomoć naručiocima i ponuđačima, doprinosi stvaranju uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava u postupku javne nabavke.

Na rad i organizaciju Uprave za javne nabavke primenjuju se propisi o državnoj upravi, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Uprava za javne nabavke obavlja sledeće poslove:

 1. vrši nadzor nad primenom ovog zakona;
 2. donosi podzakonske akte u oblasti javnih nabavki;
 3. učestvuje u pripremi propisa u oblasti javnih nabavki;
 4. daje mišljenje o tumačenju i primeni odredbi ovog zakona;
 5. ispituje ispunjenost uslova za sprovođenje pregovaračkog postupka iz člana 36. ovog zakona i konkurentnog dijaloga;
 6. predlaže Vladi spisak naručilaca, prema podacima iz izveštaja i evidencija o javnim nabavkama koje poseduje;
 7. (brisana)
 8. imenuje građanskog nadzornika;
 9. sačinjava modele okvirnih sporazuma;
 10. (brisana)
 11. propisuje standardne obrasce oglasa o javnim nabavkama;
 12. (brisana)
 13. propisuje način vođenja evidencije i sačinjavanja izveštaja o javnim nabavkama;
 14. sačinjava tromesečni i godišnji izveštaj o javnim nabavkama;
 15. propisuje način i program stručnog osposobljavanja i način polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke i vodi registar službenika za javne nabavke;
 16. upravlja Portalom javnih nabavki;
 17. preduzima mere radi razvoja i unapređenja sistema javnih nabavki;
 18. podnosi zahtev za zaštitu prava;
 19. obaveštava Državnu revizorsku instituciju i budžetsku inspekciju kada utvrdi nepravilnosti u sprovođenju postupaka javnih nabavki i dostavljanju izveštaja o javnim nabavkama;
 20. pokreće prekršajni postupak kada na bilo koji način sazna da je učinjena povreda ovog zakona koja može biti osnov prekršajne odgovornosti;
 21. pokreće postupak za utvrđivanje ništavosti ugovora o javnoj nabavci;
 22. priprema modele odluka i drugih akata koje naručilac donosi u postupku javne nabavke;
 23. prikuplja statističke i druge podatke o sprovedenim postupcima, zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i o efikasnosti sistema javnih nabavki u celini;
 24. objavljuje i distribuira odgovarajuću stručnu literaturu;
 25. prikuplja informacije o javnim nabavkama u drugim državama;
 26. priprema planove i normativne akte i uz saglasnost Vlade preduzima druge aktivnosti u vezi sa pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, u oblasti javnih nabavki;
 27. sarađuje sa stranim institucijama i stručnjacima iz oblasti javnih nabavki;
 28. sarađuje sa drugim državnim organima i organizacijama, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave;
 29. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

U vršenju nadzora Uprave za javne nabavke nad primenom ovog zakona svi državni organi i organizacije, službe i organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, naručioci i ponuđači, odnosno podnosioci prijava, dužni su da dostave Upravi za javne nabavke tražene informacije i dokumente koji su u njihovom posedu ili pod njihovom kontrolom, u roku koji odredi Uprava za javne nabavke.

Uprava za javne nabavke podnosi poseban godišnji izveštaj o sprovedenom nadzoru nad primenom ovog zakona Vladi i odboru Narodne skupštine nadležnom za finansije, do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013