Надлежности

Управа за јавне набавке је посебна организација која врши надзор над применом овог закона, доноси подзаконске акте и обавља стручне послове у области јавних набавки, прати спровођење поступака јавних набавки, контролише примену појединих поступака, управља Порталом јавних набавки, припрема извештаје о јавним набавкама, предлаже мере за унапређење система јавних набавки, пружа стручну помоћ наручиоцима и понуђачима, доприноси стварању услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава у поступку јавне набавке.

На рад и организацију Управе за јавне набавке примењују се прописи о државној управи, ако овим законом није другачије одређено.

Управа за јавне набавке обавља следеће послове:

 1. врши надзор над применом овог закона;
 2. доноси подзаконске акте у области јавних набавки;
 3. учествује у припреми прописа у области јавних набавки;
 4. даје мишљење о тумачењу и примени одредби овог закона;
 5. испитује испуњеност услова за спровођење преговарачког поступка из члана 36. овог закона и конкурентног дијалога;
 6. предлаже Влади списак наручилаца, према подацима из извештаја и евиденција о јавним набавкама које поседује;
 7. (брисана)
 8. именује грађанског надзорника;
 9. сачињава моделе оквирних споразума;
 10. (брисана)
 11. прописује стандардне обрасце огласа о јавним набавкама;
 12. (брисана)
 13. прописује начин вођења евиденције и сачињавања извештаја о јавним набавкама;
 14. сачињава тромесечни и годишњи извештај о јавним набавкама;
 15. прописује начин и програм стручног оспособљавања и начин полагања стручног испита за службеника за јавне набавке и води регистар службеника за јавне набавке;
 16. управља Порталом јавних набавки;
 17. предузима мере ради развоја и унапређења система јавних набавки;
 18. подноси захтев за заштиту права;
 19. обавештава Државну ревизорску институцију и буџетску инспекцију када утврди неправилности у спровођењу поступака јавних набавки и достављању извештаја о јавним набавкама;
 20. покреће прекршајни поступак када на било који начин сазна да је учињена повреда овог закона која може бити основ прекршајне одговорности;
 21. покреће поступак за утврђивање ништавости уговора о јавној набавци;
 22. припрема моделе одлука и других аката које наручилац доноси у поступку јавне набавке;
 23. прикупља статистичке и друге податке о спроведеним поступцима, закљученим уговорима о јавним набавкама и о ефикасности система јавних набавки у целини;
 24. објављује и дистрибуира одговарајућу стручну литературу;
 25. прикупља информације о јавним набавкама у другим државама;
 26. припрема планове и нормативне акте и уз сагласност Владе предузима друге активности у вези са преговорима о приступању Европској унији, у области јавних набавки;
 27. сарађује са страним институцијама и стручњацима из области јавних набавки;
 28. сарађује са другим државним органима и организацијама, органима територијалне аутономије и локалне самоуправе;
 29. обавља друге послове у складу са законом.

У вршењу надзора Управе за јавне набавке над применом овог закона сви државни органи и организације, службе и органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, наручиоци и понуђачи, односно подносиоци пријава, дужни су да доставе Управи за јавне набавке тражене информације и документе који су у њиховом поседу или под њиховом контролом, у року који одреди Управа за јавне набавке.

Управа за јавне набавке подноси посебан годишњи извештај о спроведеном надзору над применом овог закона Влади и одбору Народне скупштине надлежном за финансије, до 30. априла текуће године за претходну годину.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013