Активности

Представљање смерница за примену социјалног аспекта у поступцима јавних набавки

Управа за јавне набавке представила је смернице за примену социјалних аспеката у поступцима јавних набавки као и примену „зелених“ набавки. 2. новембра 2015. године у Клубу посланика, Толстојева 2, у...

Семинар о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на семинару о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама који су за потребе заједничких истражних тимова тужилаца и полиције организовали Министарство правде САД, Канцеларија...

Сaстaнaк сa рукoвoдиoцимa нaручилaцa у циљу дeфинисaњa нaпрeдниjих мoдeлa oргaнизoвaњa и упрaвљaњa jaвним нaбaвкaмa нa лoкaлнoм нивoу

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je, у сaрaдњи сa Стaлнoм кoнфeрeнциjoм грaдoвa и oпштинa (СКГO), oргaнизoвaлa прeдстaвљaњe сaврeмeнoг кoнцeптa oргaнизoвaњa jaвних нaбaвки нa нивoу грaдoвa, 23. oктoбрa 2015. гoдинe. Циљ скупa...

Унапређење Портала јавних набавки

Управа за јавне набавке континуирано ради на унапређењу функција Портала јавних набавки како би корисници могли да путем Портала извуку максималну корист. Стављене су у функцију нове опције. Омогућено је...

Развој и унапређење интернет презентација институција за јавне набавке

Управа за јавне набавке и Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки континуирано раде на унапређивању својих интернет презентација. Уведена је мејлинг (на српском и енглеском језику) листа...

Обука за руководиоце наручилаца

Обука о јавним набавкама за руководиоце наручилаца одржана је у периоду 26-28. август 2015. године. Семинар под називом:"Спровођење поступка јавне набавке" одржан је у просторијама Службе за управљање кадровима. Семинар...

Организовање обука за понуђаче

У сарадњи са Привредном комором Србије и ОЕБС-ом Управа за јавне набавке реализовала је две обуке за понуђаче. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ПРИВРЕДНИЦИМА Нови Пазар: Радионица...

Организовање обука за наручиоце

Управа за јавне набавке реализовала је пет обука за наручиоце. Теме обука биле су сачињавање извештаја о извршењу плана набавки, најчешћа питања и одговори из области јавних набавки, јавне набавке...

Унапређење софтвера за планирање набавки и квартално извештавање

У јануару месецу 2015. године постављена је нова, надограђена верзија софтвера за планирање набавки и квартално извештавањe. Поред техничког унапређења, кључне новине у софтверу се односе на омогућавање уноса нових...

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013