Смањивање заступљености преговарачког поступка као приоритет у 2014. години

У Програму рада Владе за 2014. годину, као и у Акционом плану за испуњавање препорука из Годишњег извештаја Европске комисије за 2012. годину један од кључних показатеља сузбијања нерегуларности у области јавних набавки јесте смањивање учешћа преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у укупној вредности јавних набавки. На овај начин се доприноси остваривању ширих, стратешких циљева Владе као што су слободно деловање конкуренције и транспарентно трошење јавних средстава који су саставни део политике Владе, као и обавеза које су преузете у оквиру процеса придруживања ЕУ.

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива кога карактерише одсуство транспарентности и ограничена конкуренција учествовао је, у првом полугодишту 2013. године, са 24% у укупној вредности јавних набавки у Србији што је значајно изнад просека у земљама ЕУ који се креће око 5%. Да би се обезбедило слободно деловање конкуренције и пуна транспарентност у јавним набавкама, неопходно је значајно смањити наслеђено високо учешће преговарачког поступка без објављивања јавног позива.

Управа за јавне набавке ће, у оквиру својих надлежности, а нарочито мишљењима о основаности примене преговарачког поступка, настојати да да максималан допринос што већој заступљености отвореног и рестриктивног поступка и смањивању удела преговарачког поступка без објављивања јавног позива на ниво изузетка као што то Закон предвиђа. Ово ће истовремено бити и важан показатељ успешности реформе система јавних набавки у Србији, а што ће Влада, јавност, домаће и међународне институције моћи да прате преко кварталних извештаја о јавним набавкама.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013