ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ У 2010. ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ У 2010. ГОДИНИ

Европска комисија је 9. новембра 2010. године објавила Извештај о напретку Србије за 2010. годину, а посебна тачка посвећена је јавним набавкама.

4.1.6. Јавне набавке

У области јавних набавки начињен је мали напредак. Управа за јавне набавке припремила је моделе одлука и конкурсних документација са циљем да помогне наручиоцима. Управа је, такође, спровела низ тренинг семинара за релевантне чиниоце система јавних набавки и одржавала и унапређивала Портал јавних набавки. Чланови Комисије за заштиту права понуђача именовани су у октобру 2010. године.

Међутим, велико кашњење у формирању Комисије за заштиту права понуђача значајно је подрило целокупан систем јавних набавки. Поред тога, ограничења у регулаторном оквиру, укључујући одсуство адекватног регулисања концесија и даље су актуелна. Недовољни административни капацитети тела за јавне набавке, а посебно Групе за јавне набавке у Министарству финансија, Управе за јавне набавке и Комисије за заштиту права понуђача су и даље присутни. Финансијски ресурси ових тела су врло ограничени. Координативни механизми између кључних актера у систему јавних набавки су слаби, посебно када је у питању сузбијање корупције. Сертификација службеника за јавне набавке још увек није почела. Стратегија унапређења система јавних набавки такође није урађена. Као резултат тога, неефикасности у коришћењу новца пореских обвезника нису смањене, као што је и утврђено у извештају Државне ревизорске институције за 2008. годину.

Све у свему, Србија је остварила умерен напредак у успостављању ефикасног и потпуно независног система јавних набавки. Потребно је уложити значајне напоре како би се ојачали капацитети за примену ЕУ директива у овој области.

Објављено у категорији Вести
The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013