Развој и унапређење интернет презентација институција за јавне набавке

Развој и унапређење интернет презентација институција за јавне набавке

Управа за јавне набавке и Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки континуирано раде на унапређивању својих интернет презентација.

Уведена је мејлинг (на српском и енглеском језику) листа ради континуираног обавештавања понуђача, наручилаца, одређених државних органа и осталих заинтересованих страна о новинама у Републичкој комисији, начелним правним ставовима, начинима одлучивања о правним питањима и осталим релевантним информацијама.

Унапређено је претраживање одлука Републичке комисије према одређеним додатним критеријумима, као што су одредбе прописа које су биле основ за доношење одлука, предмет набавке, број јавне набавке, кључне речи које дефинишу правни проблем на који се односе одлуке и сл.

Урађен је посебан део сајта посвећен реализацији испита за службеника за јавне набавке како би заинтересована лица благовремено пронашла информације о испитима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке. Благовремено се објављују термини испита, као и резултати испита за стицање сертификата службеника за јавне набавке. Објављен је и Приручник за службеника за јавне набавке који је Управа за јавне набавке припремила уз подршку УНДП-а.

Постављена је нова верзија софтвера за планирање набавки и квартално извештавање са упутством за коришћење.

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013