Testiranje

Odredbe kog zakona se shodno primenjuju na pitanja postupka zaštite prava koja nisu uređena Zakonom o javnim nabavkama? :

 Zakona o obligacionim odnosima

 Zakona o upravnim sporovima

 Zakona o opštem upravnom postupku

 Zakona o budžetu

Predmet javne nabavke su zdravstvene usluge procenjene vrednosti 5.200.000 dinara. Naručilac datu nabavku može da sprovede u postupku javne nabavke male vrednosti.:

 Tačno

 Netačno

Ponuđač koji je izradio projekat na osnovu sprovedenog postupka javne nabavke usluge izrade projekta, može da bude ponuđač u javnoj nabavci radova koja se sprovodi po tom projektu (projekat je sastavni deo konkursne dokumentacije javne nabavke radova). :

 Tačno

 Netačno

Naručilac treba da kupi određenu nepokretnost u blizini svog poslovnog prostora vrednosti 1.900.000 dinara. Naručilac::

 sprovodi pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva na osnovu člana 24. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama

 neće sprovoditi postupak javne nabavke

 sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti

U slučaju nabavke koja nije predviđena godišnjim planom nabavki i koja se zbog izuzetne hitnosti mora sprovesti u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva, naručilac nije u obavezi da vrši izmenu plana nabavki.:

 Tačno

 Netačno

Koliko najmanje ispravnih i odgovarajućih ponuda naručilac mora da pribavi u drugoj fazi restriktivnog postupka?:

 tri

 dve

 jednu

Naručilac može predvideti popust na ponuđenu cenu kao element kriterijuma.:

 Tačno

 Netačno

Službenik za javne nabavke::

 uvek mora biti član komisije za javnu nabavku

 uvek može, a u određenim slučajevima mora biti član komisije za javnu nabavku

 ne mora biti član komisije za javnu nabavku

Ponuđač može dati ponudu ili deo ponude na stranom jeziku::

 uvek kada mu naručilac to dozvoli

 kada je konkursna dokumentacija pripremljena na stranom jeziku

 kada to sam odluči

U kom / kojim od navedenih slučajeva je naručilac dužan da objavi javni poziv?:

 Nabavka usluge iz Aneksa IB procenjene vrednosti 5.500.000 dinara.

 Nabavka dobara u otvorenom postupku.

 Nabavka radova u drugoj fazi restriktivnog postupka

 Pregovarački postupak na osnovu člana 24. stav 1. tačka 3.

Naručilac je pokrenuo otvoreni postupak javne nabavke radova za koji je javni poziv objavljen u „Sl. glasniku RS“ i na Portalu javnih nabavki. Zbog izmene konkursne dokumentacije četiri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac produžava rok za podnošenje ponuda. U navedenom slučaju naručilac nije u obavezi da odluku o produženju roka objavi na Portalu javnih nabavki.:

 Tačno

 Netačno

Kada model ugovora nije obavezan element konkursne dokumentacije?:

 u pregovaračkom postupku

 u postupku javne nabavke male vrednosti

 u drugoj fazi restriktivnog postupka

Bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla dostavlja svaki ponuđač uz ponudu?:

 Tačno

 Netačno

Uslov u pogledu dovoljnog kadrovskog kapaciteta učesnici zajedničke ponude ispunjavaju::

 tako da svaki od učesnika zajedničke ponude mora da ispuni taj uslov

 zajedno

Naručilac sprovodi postupak javne nabavke junećeg mesa. S obzirom da poseduje dokaz da ponuđač, koji učestvuje u tom postupku javne nabavke, pre pet godina nije ispunio svoju ugovornu obavezu po ugovoru čiji je predmet takođe bilo juneće meso (ugovor je zaključen nakon sprovedenog postupka javne nabavke), da li naručilac može da odbije ponudu tog ponuđača primenom negativnih referenci?:

 može

 ne može

Naručilac je dužan da se pri određivanju tehničkih specifikacija poziva na srpski standard::

 uvek

 ako evropski standard ne postoji

 ako tehnički propis upućuje na primenu srpskog standarda

 nikada

Naručilac se za nabavku određenog dobra opredelio za kriterijum ekonomski najpovoljnija ponuda. U javnom pozivu je odredio elemente kriterijuma i broj pondera za svaki od elemenata. Da li je naručilac u sledećem primeru postupio u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama? Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Elementi kriterijuma su: 1. kvalitet : broj pondera 7; 2. ponuđena cena : broj pondera 75; 3. rok isporuke : broj pondera 5; 4. garantni period : broj pondera 6; 5. uslovi plaćanja : broj pondera 3; 6. tehničke i tehnološke prednosti : broj pondera 5 :

 DA

 NE

Rok za podnošenje ponuda je do 22.02.2011. godine do 12 časova. Otvaranje ponuda je istog dana u 13 časova. Ponuđač je ponudu naručiocu poslao poštom preporučeno sa povratnicom dana 21.02.2011. godine. Naručilac je ponudu primio dana 22.02.2011. godine u 12:30 časova. Da li je ta ponuda blagovremena?:

 DA

 NE

Rok važenja ponude ne može biti kraći od::

 30 dana od dana otvaranja ponuda

 60 dana od dana podnošenja ponude

 30 dana od dana podnošenja ponude

 60 dana od dana otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti::

 je javno

 ne mora da bude javno

Način primene metodologije dodele pondera (bodovanje, ocenjivanje) naručilac predstavlja::

 samo u izveštaju o stručnoj oceni ponuda

 u izveštaju o stručnoj oceni ponuda i u obrazloženom obaveštenju

 u izveštaju o stručnoj oceni ponuda i u odluci o izboru najpovoljnije ponude

Naručilac u prvoj fazi restriktivnog postupka nije dobio nijednu prijavu. Koju odluku naručilac u tom slučaju donosi?:

 Odluku o ponovnom pokretanju prve faze restriktivnog postupka

 Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama

 Odluku o obustavi postupka

Naručilac je nakon sprovedenog postupka javne nabavke usluge održavanja zaključio ugovor na godinu dana sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija. Nakon tri meseca taj ugovor je raskinut jer pružalac usluge nije postupao po odredbama ugovora. Može li naručilac u takvom slučaju da zaključi novi ugovor sa ponuđačem koji je bio drugi na rang listi?:

 DA

 NE

Naručilac nema odgovarajući stručni kadar za sprovođenje određenog postupka javne nabavke. Naručilac za sprovođenje tog postupka može ovlastiti::

 drugog naručioca

 pravno lice koje nema status naručioca, a ima stručan kadar koji je potreban za konkretnu nabavku

Ukoliko je reč o javnim nabavkama u oblasti vodoprivrede, energetike, rudarstva, telekomunikacija i saobraćaja, naručilac objavljuje prethodni raspis ako je okvirna vrednost javne nabavke veća od::

 50.000.000 dinara

 100.000.000 dinara

 150.000.000 dinara

 300.000.000 dinara

U trećem tromesečju naručilac nije zaključio nijedan ugovor o javnoj nabavci, a nije ni sprovodio postupke javnih nabavki. Da li u tom slučaju, za to tromesečje, naručilac Upravi za javne nabavke dostavlja obrazac A, B i V na kojima se vodi evidencija o javnim nabavkama? :

 DA

 NE

Da li je za podnošenje zahteva za zaštitu prava aktivno legitimisan i podizvođač?:

 DA

 NE

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude za nabavku dobara bila je najniža ponuđena cena. Tokom realizacije ugovora izabrani ponuđač podnosi zahtev za promenom cene. Da li naručilac može da dozvoli promenu cene?:

 može ukoliko postoje objektivni razlozi koji su bili određeni u konkursnoj dokumentaciji

 ne može jer je kriterijum za izbor bila najniže ponuđena cena

Da li su ništavi ugovori o javnoj nabavci koji su zaključeni suprotno odluci Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki?:

 DA

 NE

Naručilac je objavio javni poziv u otvorenom postupku sa rokom od 30 dana za podnošenje ponuda. 18-og dana od dana objave javnog poziva u „Službenom glasniku RS“ zainteresovano lice je tražilo da mu naručilac dostavi konkursnu dokumentaciju. Naručilac je to odbio navodeći da je ograničio rok za preuzimanje konkursne dokumentacije na polovinu roka za podnošenje ponuda. Da li je u konkretnom primeru naručilac pravilno postupio?:

 DA

 NE

The development of this website was made possible by the support of the Project: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia, IPA 2013.

Razvoj ovog sajta omogućen je uz podršku Projekta: EuropeAid/137117/IH/SER/RS, Podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji, IPA 2013